Läget i länet

Analys

Det är svårt att med hjälp av ett fåtal indikatorer mäta måluppfyllelsen inom området företagande, innovation, forskning och utveckling. Den redovisade statistiken ovan pekar dock mot att länet under de senaste åren närmat sig målet om fler företagare och fler arbetstillfällen.

Den relativt breda branschstrukturen förefaller ha varit en styrka i tider av konjunkturnedgång. Tillväxten inom besöksnäringen, som beskrivs närmare på sidorna 34‐37 i detta dokument, har bidragit till den totalt sett positiva bilden när det gäller sysselsättningen i länet.

När det gäller målet om ”ökade investeringar och god tillgång till riskkapital” finns inga bra mått som visar alla typer av investeringar. I tillgänglig statistik finns inga tydliga tecken på ökade investeringar i vare sig den privata industrin eller i den kommunala sektorn. Det bör dock noteras att investeringar i små företag inte ingår i statistiken. Det bör också noteras att investeringar i bostäder inte ingår i statistiken. Bostadsbyggandet har varit omfattande under det senaste året, framför allt efter det så kallade ”Jämtlandsstråket” mellan Åre och Östersund. Det är också viktigt att försöka få ett grepp över så kallade mjuka investeringar eftersom de blir allt viktigare för utveckling av konkurrenskraftiga tjänsteföretag.

Tillgång till riskkapital är av avgörande betydelse för näringslivets utveckling. Det kan konstaterats att tillgången till riskkapital ökat påtagligt under den senaste tioårsperioden. En förändring av delar av riskkapitalstrukturen håller på att ske i och med den beslutade nedläggningen av nuvarande Inlandsinnovation AB och bildandet av det nya Saminvest AB. Det sistnämnda bolaget har inte samma tydliga regionala uppdrag. Hur denna förändring kommer att påverka tillgången på riskkapital i Jämtlands län är ännu för tidigt att säga.

När det gäller målet om konkurrensstarka landsbygdsnäringar inom mjölk och kött kan konstateras att en strukturomvandling inom denna sektor pågår både i landet som helhet och i vårt län. Jämtlands läns geografi gör att förutsättningarna för ytterligare strukturrationalisering är begränsade. Foderproduktion inom stora geografiska områden har en gräns för lönsamhet och miljöpåverkan. Ett trendbrott är att antalet yngre företagare ökar och att de tar ansvar för större arealer per företag. För att länet ska uppnå uppsatta miljömål är produktion med betande djur nödvändigt.

Utvecklingen av antalet kluster, särskilt i glesa strukturer med stora geografiska avstånd förefaller vara positiv, även om tydliga indikatorer saknas. Framför allt de olika turistdestinationerna bedöms betyda mycket för turistnäringens utveckling i olika delar av länet.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN