Läget i länet

Analys

När det gäller tågförbindelserna till och från länet är det långt till det uppsatta målet vad gäller restider under 4 timmar och 30 minuter mellan Östersund och Stockholm.

När det gäller målet om regelbunden nattågstrafik mot södra Sverige är vi just nu längre från målet än då den Regionala utvecklingsstrategin antogs. Som framgår ovan har dock regeringen fattat beslut om upphandling av nattågstrafik för att tillgodose behovet av daglig nattågstrafik året om från om med den 1 juni 2018.

Målen vad gäller flygförbindelser har uppnåtts, både vad gäller turutbud och konkurrens mellan olika flygbolag.

Standarden på våra vägar förbättras succesivt, även om målet inte är uppfyllt vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet. Bland annat finns fortfarande några delar av de viktiga vägarna E 14 och E 45 som inte uppfyller kraven.

Antalet döda och svårt skadade i vägtrafiken som sjunkit under flera år i länet har ökat igen under de två senaste åren. Fortsatta insatser för ökad trafiksäkerhet behövs.

Kraven på ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet med korta restider kommer i konflikt med varandra. Av trafiksäkerhetsskäl avser Trafikverket att sänka hastigheterna på flera viktiga vägstråk i länet. Detta riskerar att försämra förutsättningarna för både arbetspendling och turistnäring.

När det gäller målet om fler gång- och cykelvägar så pågår byggnationer enligt gällande Länstransportplan. Planläget för de ännu inte byggda eller påbörjade gång- och cykelvägarna är gott varför det finns skäl att tro att målen i gällande Länstransportplan kommer att uppnås.

Bredbandsutbyggnaden går fort framåt i Jämtlands län. Delmålet om att minst 40 procent av hushållen och företagen skulle ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till år 2014 har uppnåtts med råge. Att nå målet att minst 90 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020 är en större utmaning. Ju närmare målet vi kommer desto dyrare kommer utbyggnaden att bli per hushåll och företag. Att på regional nivå uppnå det nya nationella målet om att 95 procent ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020 bedöms som mycket svårt.

När det gäller målet om en god service till alla invånare kan det konstateras att både antalet dagligvarubutiker och antalet apoteksombud varit i princip oförändrade under de senaste åren. I takt med att befolkningen fortsätter att minska i delar av länet bedöms det bli svårt att i dessa delar upprätthålla viktiga servicefunktioner på samma sätt som idag.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN