Läget i länet

Analys

En av orsakerna till att andelen kvinnor som upplever en god hälsa är lägre än andelen män som upplever en god hälsa kan vara att det är en högre andel kvinnor som säger sig ha en långvarig sjukdom jämfört med männen.

Enligt enkäten hälsa på lika villkor är det 41 %av kvinnorna i länet som säger sig vara långvarigt sjuka och 33 % av männen, år 2012-2015. Jämtlands län har en högre andel personer, främst kvinnor, som svarar att de är långvarig sjuka jämfört med riket.

Tabell 14. Andel som angett att de har långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem

Tabell visar andel som angett att de har långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem

Källa: Enkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

En aktuell fråga på riksnivå är den psykiska hälsan, där sjukfall med psykiatriska diagnoser har ökat med 57 000 sjukfall mellan 2010-2015, Finns någon 2016-17 siffra? där anpassningsstörningar och stressreaktioner ökat mest. Ökningen är mycket högre hos kvinnor än hos män. I Jämtlands län har den procentuella förändringen under perioden 2010-2015, senare siffra gällande sjukfall i psykiatriska diagnoser ökat med 67,8 %. Det har dock skett motsvarande ökningar gällande psykiatriska diagnoser för i stort sett samtliga län varav Dalarna har den högsta ökningen med 95,2 % och Blekinge med den lägsta på 61,4 %. ¹ Mycket oroande är det nationellt sett höga antalet självmord i gruppen 15-24 år 2010-2015. Komplettera med källhänvisning.

Det är tydligt att Jämtlands län har ett av det högsta ohälsotalen i landet, det vill säga försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Ohälsotalet ökar generellt sett med åldern. För åldersgruppen 60-64 år är ohälsotalet för kvinnor i Jämtland hela 89,3 och 64,6 för männen. I ohälsotalet ingår inte den grupp som förlorat (eller saknar) en sjukpenninggrundande inkomst (SGI). År 2015 var det 900 personer i länet som fick beslut om en sjukpenninggrundande inkomst på noll kronor. En stor del av dessa är kvinnor och det är ganska vanligt att beslut tagits i samband med ansökan om föräldrapenning. Som sagt Kolada har kommit för 2017, uppdatera siffrorna

Andelen personer som känner sig otrygga att vistas ute på kvällarna i Jämtland är lägre än riket men samtidigt har känslan av otrygghet försämrats betydligt de senaste åren. Det är kvinnor som känner störst otrygghet. Statistiken visar dock att risken för att utsättas för brott är på samma nivå i Jämtlands län som i riket som helhet. Det finns därmed skäl att fortsätta det brottsförebyggande arbetet också i Jämtlands län.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN