Läget i länet

Mål 29. Jämtlands län upplevs som landets tryggaste län

mål 29

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa

  1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
  2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
  3. Samt 5 - 10 årstrend.
    Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit (omöjligt att bedöma).Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:

Brås nationella trygghetsundersökning (NTU) från 2017 och 2018 visar att fler i Jämtlands län känner sig trygga vid utevistelse sen kväll (i det egna bostadsområdet) än i riket. Runt 18 procent i länet känner otrygghet av viss nivå medan det i riket överlag är 28 procent. [1] Fler kvinnor än män känner otrygghet, 36 procent av kvinnorna på nationell meddelade att de kände otrygghet sena kvällar medan bland männen var det 19 procent

Tidigare underlag visar att andelen som känt otrygghet i länet har varit lägre än i riket under en längre tid. Årliga variationer finns men utvecklingen övertid är relativt oförändrad.

Den regionalt utökade undersökningen om Hälsa på lika villkor visar tydligt att kvinnor i Jämtlands län i större utsträckning avstått från att gå ut själv i jämförelse med män, 33 procent respektive 7 procent. Motsvarande för riket är högre, 44 respektive 12 procent[2].

Andelen personer utsatta för brott mot enskild person var något lägre i Jämtlands län i riket 2017-2018. I jämförelsen med övriga län i norra Sverige sticker inte länet ut. Övertid har andelen varit aningen lägre i Jämtlands län än i riket även om skillnaden inte varit stor.

Nationella siffror visar att hot och sexualbrott är de delar som ökat tydligast mellan 2015 och 2017, över 8 procent uppgav att de varit utsatta 2017 för hot samt drygt 6 procent för sexualbrott.

Otrygghet vid utevistelse

Tabell 29-1 Andel i procent av befolkningen (16-84 år) som känner otrygghet vid utevistelse sen kväll åren 2018

Andel (%) av befolkningen (16-84 år) som känner otrygghet  vid utevistelse sen kväll i det egna bostadsområdet 2017-2018

Källa: Brå, NTU

Med otrygghet avses i detta sammanhang; mycket otrygga, ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet. Befolkning syftar till de mellan 16-84 år. Lokalpolisområde Jämtland-Härjedalen innefattar Bergs, Härjedalens, Krokoms, Strömsunds och Åre kommun. Lokalpolisområde Östersund innefattar Bräcke, Ragunda och Östersunds kommun. Konfidensintervallet visar en skattning av säkerheten av att värdet ligger mellan dessa värden.

Ovan kan vi se en sammanställning av Brås nationella trygghetsundersökning (NTU) från 2017 och 2018. Det visar att människor i Jämtlands län känner otrygghet vid utevistelse sen kväll (i det egna bostadsområdet) i lägre grad än i riket.
Undersökning tyder på att runt 18 procent i länet känner otrygghet av viss nivå.[3] I riket är andelen runt tio procentenheter högre. I de övriga länen i norra Sverige har Västerbotten något lägre andel, skillnaden är dock för liten för att dra större slutsatser.

Osäkerheten blir större kring värdena för de inom regionala områdena, dock tyder undersökningen på att otryggheten är större i lokalpolisområdet Östersund (bestående av Bräcke, Ragunda och Östersund).

Nationella siffror visar att kvinnor känner otrygghet vid utevistelse sen kväll i det egna bostadsområdet i större utsträckning än män, 36 procent av kvinnorna i jämförelse med 19 procent av männen angav att de upplevd otrygghet i viss grad. Unga kvinnor känner otrygghet aningen större utsträckning än andra.[4] Tyvärr finns här inga siffror på länsnivå i denna undersökning.

År 2017 gjordes en mindre metodändring i undersökningen vilket gör att jämförelse mot tidigare år inte är möjlig.

Däremot visar den regionalt utökade undersökningen om Hälsa på lika villkor tydligt att kvinnor i Jämtlands län i stor utsträckning avstått från att gå ut själv i jämförelse med män, 33 procent respektive 7 procent. Motsvarande för riket är högre, 44 respektive 12 procent. Undersökningen visar att andelen ökat från 2010 och 2014, speciellt bland kvinnorna i länet. Likaså har andelen ökat kraftigt bland de unga mellan 16-29 år i länet[5].

Figur 29-2 Andel i procent av befolkningen (16-84 år) som känner otrygghet vid utevistelse sen kväll åren 2006‐2017

Diagram visar andel i procent av befolkningen som känner otrygghet vid utevistelse sen kväll åren 2006 - 2017

Källa: Brå, NTU

Ovanstående diagram visar tidigare mätningar för perioden 2006-2017 gällande otrygghet vid utevistelse. (Med otrygghet avses i detta sammanhang; mycket otrygga, ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet. Befolkning syftar till de mellan 16-84 år.)

Upplevda otrygghetskänslan har varit lägre i länet än i riket en längre tid. Andelen som angett någon form av otrygghet har varierat mellan 7 och 14 procent sedan 2006 medan den i riket har varierat mellan 15 och 21 procent. Även de övriga länen i norra Sverige har legat något under riksnivån.

Utsatthet för brott mot enskild person

Tabell 29-3 Utsatthet för brott mot enskild person 2017-2018, andel (%) av befolkningen 16-84 år

Utsatthet för brott mot enskild person 2017-2018, andel (%) av befolkningen 16-84 år

Källa: Brå, NTU

Ovan framkommer statistik på utsatthet för brott mot enskild person[6] uppdelat på olika områden. Lokalpolisområde Jämtland-Härjedalen innefattar Bergs, Härjedalens, Krokoms, Strömsunds och Åre kommun. Lokalpolisområde Östersund innefattar Bräcke, Ragunda och Östersunds kommun. Konfidensintervallet visar en skattning av säkerheten av att värdet ligger mellan dessa värden.

Enligt denna nationella trygghetsundersökning (NTU) från 2017-2018 var andelen som var utsatta för brott mot enskild person i Jämtlands län något lägre än i riket. I jämförelse med andra län i norra Sverige var andelen på samma nivå. Undersökningen visar att runt 20 procent i länet varit utsatta, i riket som helhet var andelen runt 24 procent.

Nationella siffror visar att hot och sexualbrott är de delar som ökat tydligast mellan 2015 och 2017, över 8 procent uppgav att de varit utsatta 2017 för hot samt drygt 6 procent för sexualbrott. Undersökningen visar även att det är kvinnor som är utsatta för sexualbrott, 11 procent uppgav ha varit utsatta 2017, bland män var andelen under 2 procent. Det är speciellt kvinnor mellan 16-24 år som utsatta, 34 procent av denna grupp uppgav att de varit utsatta. Män är utsatta i aningen större utsträckning för misshandel, 4 procent av männen och drygt 2 procent av kvinnor på nationella nivå uppgav att de varit utsatta. Här är det speciellt unga män mellan 16-24 år som är utsatta, 10 procent.[7]

Tyvärr finns dessa inte på länsnivå.

Liksom tidigare nämndes gjordes det 2017 en mindre metodändring i undersökningen vilket gör att jämförelse mot tidigare år inte är möjlig.

Figur 29-4 Utsatthet för brott mot enskild person 2005-2016, andel (%) av befolkningen 16-84 år

Utsatthet för brott mot enskild person 2005-2016, andel (%) av befolkningen 16-84 år

Källa: Brå; NTU

Utsatta för brott mot enskild person syftar till misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier.

Andelen personer i befolkningen som blivit utsatta för brott mot enskild person har övertid varit aningen lägre i Jämtlands län än i riket även om skillnaden inte varit stor. År 2015 sjönk värdet i länet till 9 % i jämförelse med rikets 13 %. För 2016 ökade andelen i riket till 16 % samtidigt som andelen i riket ökade till 11 procent. Urvalet för länet är relativt litet vilket leder till en viss osäkerhet.

Källhänvisning

[1] Med otrygghet avses i detta sammanhang; mycket otrygga, ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet

[2] Källa: Hälsa på lika villkor undersökning, Region Jämtland Härjedalen

[3] Med otrygghet avses i detta sammanhang; mycket otrygga, ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet

[4] Rapport: Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2018. NTU

[5] Källa: Hälsa på lika villkor undersökning, Region Jämtland Härjedalen

[6] Brott mot enskild person syftar till misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier samt nätkränking..

[7] Rapport: Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2018. NTU

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN