Läget i länet

Inledning

Läget i länet är en baskartläggning för Jämtlands län utgående från de sju priortieringarna som är fastlagda i den regionala utvecklingsstrategin (RUS): Jämtland Härjedalen 2030 - innovativ & attraktiv. Strategin lägger fast kursen för länets önskade utveckling. De sju prioriteringarna har tagits fram i ett brett partnerskap via ett flertal dialogmöten med ett stort deltagande och efterföljande remissande där representanter för länets samtliga kommuner, dåvarande landstinget, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet, näringslivets organisationer, Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum, besöksnäringen, idrottsrörelsen och många fler har medverkat. Dåvarande Regionförbundet Jämtlands län samordnade arbetet och den Regionala utvecklingsstrategin fastställdes av Regionförbundsts styrelse 16 december 2013 som styrande utvecklingsstrategi för hela länet.

Namnet på startegin, Innovativt & Attraktivt, poängterar att arbetet ger hög prioritet åt nytänkande och modernitet med framlyftning av länets starka sidor, allt med målet en hållbar utveckling.

Strategin ingår i EU:s och Sveriges strategier för hållbar tillväxt och är styrande för de mer handlingsinriktade programmen för länet, exempelvis EU:s olika finansieringsprogram riktade mot Mellersta Norrland liksom länets tillväxtprogram, serviceprogram, kulturplan, klimatstrategi, innovationsstrategi, besöksnäringsstrategi med flera.

Strategin binder samman planeringsprocesser inom länet och med andra län samt är en vägvisare för samverkan med europeiska regioner och även på en global arena.

Redan vid fastställelsen uttalades att den skulle komma att övertas som regional utvecklingsstrategi för den samlade nybildade myndigheten Region Jämtland Härjedalen från januari 2015.

I Läget i länet lämnas analyser avseende 2016 för de sju prioriteringarna. Analysen baseras på de flesta av de 35 ingående övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin. För varje övergripande mål har någon eller några indikatorer valts. Utgångspunkten har då varit att indikatorn på ett bra sätt ska spegla det övergripande målets intention. Nordregio (www.nordregio.se) har anlitats för framtagande av faktaunderlag samt illustrationer via diagram och kartor i ett gott samarbete. Några mål är formulerade mer som visioner vilket är resultatet av den politiska process som strategin genomgick inför fastställelse. Att inte indikatorer valdes samtidigt som målen fastställdes var medvetet så att inte målen skulle styras av tillgänglig statistik.

I några sammanhang har det visat sig svårt att välja relevanta indikatorer eftersom utgångspunkten för dessa har varit att de ska baseras på offentligt tillgängliga data, vara återkommande, om möjligt vara könsuppdelade och dessutom vara regionalt uppdelade. Vid analysen av några av prioriteringarna har statusunderlaget kompletteras med regionalt framtaget material.

Fördjupade underlag finns för många områden i länets olika underliggande program och strategier.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN