Läget i länet

Demografiska möjligheter

Övergripande Mål 2030

I den regionala utvecklingsstrategin finns följande övergripande mål angivna;

  • Andelen utomnordiskt födda motsvarar riksgenomsnittet
  • Länet tillhör de mest attraktiva i landet för unga kvinnor
  • Det är attraktivt för unga vuxna att bosätta sig i länet
  • Bra och välutvecklat mottagande av alla nya länsinnevånare
  • Att åldras i Jämtlands län innebär möjligheter för individ och samhälle

Här nedan beskrivs utvecklingen under de senaste åren relaterat till vart och ett av dessa övergripande mål.

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN