Läget i länet

Mål 10. Livslångt lärande för tillväxt och personlig utveckling

mål 10

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa

  1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
  2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
  3. Samt 5 - 10 årstrend.
    Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit (omöjligt att bedöma).Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:

Sammanlagt anordnades i studieförbundens olika verksamheter under 2018 10 500 arrangemang med 326 000 deltagare. Det är runt 31 deltagare per arrangemang.

Antalet arrangemang minskade med drygt 400 från året innan samtidigt som antalet deltagare ökade en aning.

Över en längre tid visar statistiken att antalet arrangemang och deltagare minskat med 19 - 22 procent från 2013. Antalet deltagare per arrangemang har varit runt 30 personer.

Livslångt lärande för tillväxt och personlig utveckling är ett mål som är omöjligt att mäta utifrån ett individuellt perspektiv. Det finns statistik som täcker det formella lärandet i form av resultaten i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Även statistik från yrkeshögskolan, folkhögskolorna och universitet och högskola ger en fingervisning om genomströmningen i det offentliga utbildningssystemet.

Personlig utveckling kan ses utifrån vad studieförbunden erbjuder och genomför. Det är en verksamhet som har ett utbud som riktar sig mer mot utveckling av människan än mot att tillgodose arbetslivets behov.

Antal arrangemang och deltagare inom Studieförbundens verksamheter

Figur 10-1 Antal arrangemang och deltagare inom Studieförbundens olika verksamheter

Figur 11. Antal arrangemang och deltagare inom Studieförbundens olika verksamheter

Källa: Folkbildningsrådet, SCB:s webbplats för studieförbundsstatistik

Statistiken ovan visar att studieförbunden hade sammanlagt runt 10500 arrangemang under 2018. Antalet deltagare I dessa arrangemang var nästan 326000.

Utvecklingen visar att antalet arrangemang och deltagare sjunkit sedan 2013 med 19 respektive 22 procent. På kortsikt syns en liten förändring 2018 i att antalet arrangemang fortsatte att sjunka från året innan men att antalet deltagare ökade en aning.

Förhållandet mellan antalet deltagare och arrangemang visar att det är runt 30 deltagare per arrangemang och att utvecklingen visar inte större förändring övertid, 2018 ökade antalet dock till 31,2 vilket är intressant.

Tanken på livslångt lärande vilar på flera principer: För det första att individens lärande inte är avslutat i ungdomsåren, utan fortgår under hela livet. För det andra att lärandet inte bara sker inom ramen för olika typer av formell utbildning, utan även i arbetslivet och i vardagen.

Människan har förmågan att lära livet ut. I den tanken ryms både lärande för individens

utveckling dvs. det personliga och livslånga lärandet och lärande för arbete.

KällhänvisningREGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN