Läget i länet

Mål 10. Livslångt lärande för tillväxt och personlig utveckling

Livslångt lärande för tillväxt och personlig utveckling är ett mål som är omöjligt att mäta utifrån ett individuellt perspektiv. Det finns statistik som täcker det formella lärandet i form av resultaten i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Även statistik från yrkeshögskolan, folkhögskolorna och universitet och högskola ger en fingervisning om genomströmningen i det offentliga utbildningssystemet.

Personlig utveckling kan ses utifrån vad studieförbunden erbjuder och genomför. Det är en verksamhet som har ett utbud som riktar sig mer mot utveckling av människan än mot att tillgodose arbetslivets behov.

Figur 11. Antal arrangemang och deltagare inom Studieförbundens olika verksamheter

Figur 11. Antal arrangemang och deltagare inom Studieförbundens olika verksamheter

Källa: Folkbildningsrådet, SCB:s webbplats för studieförbundsstatistik

Statistiken visar att antalet arrangemang och deltagare sjunkit något sedan 2013, men ändå ligger på samma nivå som 2010. Ur ett längre perspektiv är antalet arrangemang högre än 2002 och 2005.

Tanken på livslångt lärande vilar på flera principer: För det första att individens lärande inte är avslutat i ungdomsåren, utan fortgår under hela livet. För det andra att lärandet inte bara sker inom ramen för olika typer av formell utbildning, utan även i arbetslivet och i vardagen.

Människan har förmågan att lära livet ut. I den tanken ryms både lärande för individens utveckling dvs. det personliga och livslånga lärandet och lärande för arbete.

Källhänvisning

25. Källa: Rapporterna LärCentrum Statistik för 2013, Statistik för LärCentrum i Jämtlands län 2011. Dessa är gjorda av Regionförbundet Jämtlands län.

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN