Läget i länet

Mål 7. Länets elever genomgår utbildning med uppnådd gymnasieexamen

Mål 7

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa

  1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
  2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
  3. Samt 5 - 10 årstrend.
    Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit (omöjligt att bedöma).Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

 

Sammanfattning:

Det har skett en förändring de senaste två åren gällande 20-åringar med en gymnasieexamen på minst 3 år. Andelen har minskat både inom länet men också i förhållande till riket.

När det gäller förändringen har andelen 20-åringar som tagit gymnasieexamen minskat tydligt de senaste mätbara åren (2016-2018), och extra mycket mellan 2017-2018. Detta gäller även på riksnivå, men är tydligare i Jämtlands län där det gått från 78 procent (2017) till 73 procent(2018). För riket är samma siffror 75 procent och 74 procent.

Jämtlands län har över tid haft en högre andel 20-åringar som tagit gymnasieexamen jämfört med riket men en lägre andel män som gått vidare till högre studier. Skälet till att Jämtlands län 2018 understigit rikets andel av 20-åringar som tagit gymnasieexamen kan bero på att länet har ett lägre antal invånare och därför är mer känsligt för förändringar.
Den grupp som huvudsakligen står för minskningen av gymnasieexamen vid 20-års åldern är de utrikesfödda. Detta borde även gälla riket men har inte slagit lika hårt i statistiken just mellan 2016-2018.

På lång sikt (1999-2018) har andelen 20-åringar med gymnasieexamen visat på en nedåtgående trend, dock svänger det mycket mellan åren.

De inomregionala skillnaderna varierar stort, vilket gör att det tydligaste resultatet ändå är på länsnivå.

Andelen 20-åringa med minst 3-årigt gymnasieutbildning

Om man tittar på andelen unga som slutfört grundskolan (årskurs 9) och har behörighet till yrkesprogram var andelen 79 procent bland pojkarna och 87,7 procent bland flickorna i Jämtlands län år 2018. Att konstatera är att det är en högre andel flickor som har behörighet till yrkesprogram än pojkar.

Antal elever som slutför gymnasieutbildning inom nationella program, 3 - 4 år efter att de började gymnasiet, ligger på en ganska jämförbar nivå som riket (mellan 75 - 84).
Skillnaden mellan Jämtland och riket är att andelen elever med slutförd gymnasieutbildning inom nationella programmet visar en stabil ökning mellan 2011 - 2015 för riket medan variationen är högre i Jämtlands län.

För detta mål redovisas specifikt andelen 20 åringar med fullföljd gymnasieutbildning.

Figur 7-1 Andelen 20 åringar efter kön med minst 3-årigt gymnasium, Jämtlands län 1999-2018

andelen 20 år med 3 årigt gymnaisum

Källa: Utbildningsregistret, SCB

Ovanstående diagram visar 20-åringar som gått gymnasial utbildning, 3 år eller mer, i Jämtlands län, uppdelat på kön år 1999-2018.

Generellt sätt är det något högre andel 20-åriga kvinnor som slutfört gymnasiet jämfört med 20-åriga män. En konsekvens av detta är att det är en mycket låg andel av männen som gått vidare till högre studier i Jämtlands län, både jämfört med kvinnor och med riket. Det är dock även tydligt att män som avslutat gymnasiala studier inte fortsätter studera i samma omfattning som kvinnor. Detta är extra tydligt i Jämtlands län jämfört med riket.

Att konstatera är att andelen 20-åringar med gymnasiekompetens har minskat markant mellan 2016-2018 både hos män och kvinnor. En stor del av gruppen som inte lyckats ta gymnasieexamen vid 20-års ålder är de utrikesfödda (se nedan).

Figur 7-2 Andel 20-åringar som har 3-årigt gymnasium uppdelat på kön och födelsebakgrund 2016-2018

andelen 20 år med 3 år gymn efter kön och födelsebakgrund

Källa: Monadatabasen för Jämtlands län, SCB

Ovanstående diagram visar andelen 20-åringar med en gymnasieexamen på minst 3 år, uppdelat på inrikesfödda, utrikesfödda samt på kön, 2016-2018. Det syns tydligt att det är hos de utrikesfödda 20-åringarna som huvuddelen av minskningen ligger. 9 procentenheter hos utrikesfödda män och 12 procentenheter hos utrikesfödda kvinnorna.

Det finns dock fler faktorer att tänka på. Förändringen av andelen 20-åringar med gymnasieexamen har också blivit lägre jämfört med riket (se nedan).

Figur 7-3 Totala andelen 20-årungar med minst 3-årigt gymnasium Jämtlands län och riket 1999-2018

andelen 20 år med 3 år gymnasium län och riket

Källa: Utbildningsregistret, SCB

Ovanstående diagram är en tidsserie som visar andelen 20-åringar med en gymnasieutbildning på minst 3 år, Jämtlands län jämfört med riket.

Över tid har Jämtlands 20-åringar varit på en högre nivå än riket. Detta har dock ändrats under 2018 då andelen 20-åringar med gymnasieexamen, i Jämtlands län, understigit riksgenomsnittet.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN