Läget i länet

Mål 7. Länets elever genomgår utbildning med uppnådd gymnasieexamen

 

För detta mål har det valts att titta specifikt på andelen 20 åringar med fullföljd gymnasieutbildning.

För detta mål har det valts att titta specifikt på andelen 20 åringar med fullföljd gymnasieutbildning.Här ingår elever som tagit gymnasieexamen och de som har tagit ett studiebevis. Då har de hunnit med detta inom antingen tre, fyra eller fem år efter påbörjad gymnasieutbildning.

Figur 5. Andel 20-åringar i Jämtlands län och riket med gymnasial utbildning

Tabell visar andel 20-åringar i Jämtlands län och riket med gymnasieexamen 2001-2015

Källa: SCB. Mätperiod 31 december varje år.

I figuren ovan ingår både de som tagit gymnasieexamen och de med studiebevis. Jämtlands län har en högre andel 20‐åringar som genomgått gymnasial utbldning än i riket.

Den positiva utvecklingen från 2015 i Jämtlands län att fler elever når gymnasial utbildning kan bero på att det varit en ökad förståelse för elevers lärande på individ, grupp och organisationsnivå. Fokus på att elever genomgår utbildning med uppnådd gymnasieexamen är stark på lokal, regional och nationell nivå, en ständig dialog förs med olika aktörer, för att öka genomströmningen.

Figur 6. Andel 20-åringar i Jämtlands län med gymnasial utbildning fördelat per kön

Figur 6. Andel 20‐åringar i Jämtlands län med gymnasial utbildning fördelat per kön

Källa SCB. Mätperiod 31 december respektive år.

Ovanstående diagram visar 20-åringar som gått gymnasial utbildning i Jämtlands län, uppdelat på kön åren 2001-2016. I siffrorna ingår både de som tagit gymnasieexamen och de med studiebevis.

Utvecklingen det senaste året är att fler kvinnor än män har gymnasial utbildning, det har skett en förändring det senaste året. Kvinnor har generellt sett en högre utbildningsnivå än män. Kvinnor går oftare vidare till högre studier än män.

Figur 7. Andel elever som slutfört gymnasiet med examen efter startläsår

Figur 7. Andel elever som slutfört gymnasiet med examen efter startläsår

Källa: SIRIS, Skolverket.

Mätningen startade 2011 i och med införandet av LGR-11.

I länet är det 75 % som slutfört gymnasiet med examen efter 3 år. Av de 25 % som inte tar gymnasieexamen finns det 4,8 % som har ett studiebevis. I denna grupp är det 20 % som varken har gymnasieexamen eller studiebevis. Det var 209 ungdomar/elever som varken hade examen eller studiebevis läsåret 2014/2015.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN