Läget i länet

Mål 8. Fler i högre utbildning

mål 8

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa

  1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
  2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
  3. Samt 5 - 10 årstrend.
    Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit (omöjligt att bedöma).Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:

Andelen personer 30 - 34 år med någon form av eftergymnasial utbildning har under mycket lång tid legat långt under riket i genomsnitt, så även nu, och glappet ökar.

Innan 2009 fanns ingen skillnad i andelen eftergymnasialt utbildade bland kvinnorna i Jämtland och kvinnorna i riket. Från 2010 har andelen eftergymnasialt utbildade kvinnor stannat av. Detta samtidigt som andelen eftergymnasialt utbildade män börjar minska - från att sakta visat en uppåtgående trend.

Förklaringen till den låga utbildningsnivån jämfört med riket beror delvis på att behovet av arbetskraft ser annorlunda ut i Jämtland jämfört med riket men kan också bero på förändringen av skolsystemet 1994.

30-34- åringar med högre utbildning

Figur 8-1 Andel personer 30 – 34 år med högre utbildning i Jämtlands län och riket

Tabell visar andel personer 30-34 år med högre utbildning i Jämtlands län och riket.

Källa SCB, Utbildningsregistret.

Ovanstående diagram visar andelen 30 ‐ 34 åringar i Jämtlands län och i riket med en högre utbildning, fördelade på kön under åren 2000 ‐ 2018. Med högre utbildning avses här eftergymnasial utbildning oavsett nivå på utbildningen.

Jämtlands län har över tid haft en lägre andel 30 – 34 - åringar som läst på en eftergymnasial nivå jämfört med riket. Skillnaden mellan riket och Jämtlands län har på lång sikt ökat. Andelen 30 – 34 - åringar i riket har haft en relativt jämn ökning i andel med högre utbildning, samtidigt som Jämtlands län haft en svag nedåtgående trend från 2009 och framåt, från att innan visat en ökad trend av personer 30 - 34 år med högre utbildning. Detta kanhos ha fler förklaringsfaktorer, t ex förändringar i skolsystemet under 1990-talet[1] och hur behovet av utbildad personal på arbetsmarknaden ser ut.

Skillnaden mellan Jämtlands län och riket är extra tydligt hos männen, 2018 var det drygt 12 procentenheters skillnad. 29,3 procent av 30 – 34 - åringarna i Jämtlands län hade någon eftergymnasial utbildning och 41,7 procent i riket. Hon kvinnorna var skillnaden ungefär 6 procentenheter 2018 (50,7 procent i Jämtlands län och 56,2 procent i riket).

Vad den låga utbildningsnivån i länet hos främst männen beror på är en helt annan fråga. Oftast är det det offentliga som har behov av personer med högre utbildning. Den privata näringslivsstrukturen har byggts upp av lokala entreprenörer som inte ser behovet av högre utbildning. Förutom Östersunds kommun som har en arbetsmarknad som kräver fler högutbildade. Det innebär att en stor del av arbetskraften klarar sig med en gymnasial utbildning. Då är incitamenten att göra en "klassresa" svaga.

Enligt Skolverkets statistik (slutår 2015) om vad ungdomar gör ett år efter gymnasiestudierna är det tydligt att Jämtlands samtliga kommuner ligger under riksnivån gällande andel som studerar vidare. Däremot har Jämtland en högre andel ungdomar som etablerat sig på arbetsmarknaden, ett år efter avslutat gymnasium[2].
Detta kan, som tidigare nämnts, visa på att behovet av utbildad personal är lägre i Jämtlands län jämfört med riket.

Figur 8-2 Antalet 30-34 åringar med högst 2-årig gymnaisial utbildning 2000-2018 efter kön

andel 30-34 år högst 2 år gymnasium 2000-2018

Källa: Utbildningsregistret, SCB

Ovanstående diagram visar antalet 30 - 34 åringar som maximalt har en gymnasial utbildning. Antalet har minskat över tid. Dock ser man att minskningen stannat av 2009, för att 2012 sakta öka. En faktor som kan förklara minskningen är att gymnasiet 1994 förändrades från 2 - och 3-åriga linjer till 3 - åriga program.
Att konstatera är att åldersgruppen 30 - 34 åringar har minskat I stort sätt kontinuerligt under hela tidsperioden och antalet 30 -34 åringar med högre utbildning inte har förändrats något markant över tid.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN