Läget i länet

Mål 8. Fler i högre utbildning

Figur 8. Andel personer 30 – 34 år med högre utbildning i Jämtlands län och riket

Tabell visar andel personer 30-34 år med högre utbildning i Jämtlands län och riket.

Källa SCB, Utbildningsregistret.

Ovanstående diagram visar andelen av 30-34 åringar i Jämtlands län och i riket som har en högre utbildning, fördelade på kön under åren 2000-2016. Med högre utbildning avses här eftergymnasial utbildning.

År 2016 var andelen personer 30-34 år i Jämtlands län med högre utbildning 39,3 procent, vilket är 9% lägre jämfört med riksgenomsnittet på 48,6%.

Kvinnor har generellt sett en högre utbildningsnivå än män. År 2016 hade 49,8 procent av de 30-34 åriga kvinnorna i Jämtlands län en högre utbildning. Motsvarande siffra för männen var 29,6 procent. Det innebär att 20,2 procent fler kvinnor mellan 30-34 år i Jämtlands län hade en högre utbildning, jämfört med männen. På riksnivå var skillnaden mellan kvinnor (56,1) och andelen högutbildade män (41,6) hög, men inte lika markant som i Jämtlands län. Det kan dock konstateras att andelen högutbildade kvinnor i länet sjunkit något de senaste åren.

Det kan också konstateras att det är ungefär lika stor andel män som kvinnor som har en gymnasieexamen vid 20 års ålder, men att det är fler kvinnor som väljer att studera vidare. Det framgår också av bland annat Skolverkets rapport om vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Den visar att valet av yrkesförberedande utbildningar, som läses oftare av unga män, leder till en tidigare etablering på arbetsmarknaden. Den visar också att kvinnorna, som oftare väljer studieförberedande utbildningar, ofta fortsätter på universitet eller högskola. Intressant är att de unga kvinnor som läst yrkesförberedande utbildningar i lägre grad är etablerade på arbetsmarknaden än män med samma utbildning. ¹

Andelen högre utbildade bland 30-34 åringar ökar i hela landet, på riksnivå från 32,5 procent år 2000, till 48,6 procent år 2016. I Jämtlands län var motsvarande utveckling från 28,8 procent till 39,3 procent. Sedan år 2008 har dock andelen med högre utbildning minskat en aning Jämtlands län, till skillnad mot i riket som helhet där ökningen fortsatt.

Skillnaderna inom länet är också markanta där Östersund sticker ut med en större andel högutbildade än i övriga kommuner i länet.

Källhänvisning

1 Skolverkets rapport. ”Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan‐ en registerstudie”. 2014

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN