Läget i länet

Mål 24. Fler cykel och gångvägar gagnar miljö och trafiksäkerhet

Byggande av sammanlagt 18 gång- och cykelvägar ingår i Länstransportplanen 2014 – 2025. Dessa planerade gång- och cykelvägar på det statliga nätet omfattar totalt 44,6 kilometer och beräknas kosta 148 miljoner kronor (ca 29 % av den totala ramen för Länstransportplanen). I november 2017 hade fyra av dessa gång- och cykelvägar, tillsammans omfattande 6,3 kilometer, hunnit färdigställas och två (omfattande fem kilometer) höll på att byggas.

Figur 34. Planerade och färdigställda gång- och cykelvägar november 2017 utifrån gällande Länstransportplan 2014 – 2025

Diagram visar planerade och färdigställda gång- och cykelvägar oktober 2016 utifrån gällande Länstransportplan 2014 - 2025

Källa: Region Jämtland Härjedalen 2017

 

Fastställda vägplaner finns för ytterligare sex av de 18 gång- och cykelvägarna. Dessa sex gång- och cykelvägar planeras för byggande under 2018 och 2019.

Enhetlig statistik avseende omfattningen och byggandet av gång- och cykelvägar på det kommunala och enskilda nätet saknas. Det förtjänar ändå att nämnas att det i Östersunds kommun finns ett omfattande kommunalt cykelvägnät om 114 kilometer i Östersund, Lit och Brunflo. Under åren 2016 till 2018 bygger Östersunds kommun så kallade ”expresscykelvägar” efter Trondheimsvägen, Brunflovägen och Genvägen/Krondikesvägen i Östersund.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN