Läget i länet

Mål 24. Fler cykel och gångvägar gagnar miljö och trafiksäkerhet

Mål 24

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa

  1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
  2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
  3. Samt 5 - 10 årstrend.
    Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit (omöjligt att bedöma).Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Gång- och cykelvägar

Byggande av sammanlagt 23 gång‐ och cykelvägar ingår i Länstransportplanen 2018 - 2029. Dessa planerade gång‐ och cykelvägar på det statliga nätet omfattar totalt 86,8 kilometer och beräknas kosta cirka 170 miljoner kronor (ca 33 % av den totala ramen för Länstransportplanen). I november 2019 är tre av dessa klara (6 km) och två pågår (3 km).

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN