Läget i länet

Mål 1. Fler arbetstillfällen för fler företagare

test

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa

  1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
  2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
  3. Samt 5 - 10 årstrend.
    Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit (omöjligt att bedöma).Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:

Antalet förvärvsarbetande i Jämtlands län var år 2017 nästan 64000, av dessa var 58000 mellan 20-64 år. Sysselsättningsgraden i länet är högi förhållande till övriga riket, år 2018 var 82 procent av de bosatta mellan 20-64 år i länet sysselsatta. I riket som helhet var andelen 79 procent. Antalet förvärvsarbetande och förvärvsgraden har ökat årligen de senaste fem åren. Det är främst bland de anställda som ökningen skett.

Antalet företagare[1] har minskat en aning de senaste fem åren. Enligt registerdata från SCB var sammanlagt närmare 8500 personer företagare i länet vilket är en minskning med drygt 100 personer från 2013. Bland personer mellan 20-64 år var drygt 5700 företagare vilket i förhållande till 2013 är en minskning med cirka 300 stycken. Dessa minskningar är dock små i förhållande till utvecklingen av den totala sysselsättningen.

I Jämtlands län är andelen företagare av de sysselsatta högt, endast i Gotlands län är andelen högre bland personer mellan 20-64 år. Utvecklingen över tid visar att andelen minskat både i länet och riket.

Annat stödjande underlag är Svenskt näringslivs undersökning om Företagsamhet i Sverige. Undersökningen visar att andelen företagsamma[2] (av befolkningen 16-74 år) i Jämtlands län är näst högst i riket (15,5 procent). Andelen 2018 var 3,1 procentenheter högre än i riket. Andelen ökade en aning från året innan och bilden bakåt visar på att andelen företagsamma ökat från 2011 med 1,4 procentenheter.

Sysselsättning

Figur 1-1 Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år efter län och riket 2017

Andel företagsamma

Källa: Rams, SCB

Registerdata hos SCB visar att sysselsättningsgraden bland de mellan 20-64 år är hög i Jämtlands län i förhållande till riket och övriga län. Enligt registerdata (Rams)[3] var år 2017 82 procent förvärvsarbetande[4] i länet, motsvarande för hela riket var 79 procent.

Sysselsättningsgraden bland män och kvinnor i länet är ungefär lika; 83 procent av männen och 81 procent av kvinnorna mellan 20-64 år hade en sysselsättning. Sysselsättningsgraden bland de utrikesfödda är generellt lägre på riksnivå, så även i Jämtlands län.

Andelen utrikesfödda av hela befolkningen är jämförelsevis lågt i länet. Likaså andelen studerande är något lägre än i länen med större universitet såsom i Uppsala. Dessa två faktorer förklarar till viss del att andelen förvärvsarbetande är förhållandevis högt.

Figur 1-2 Andel förvärvsarbetande av personer mellan 20-64 år 2000-2017

Andel företagsamma kvinnor av totala befolkningen

Källa: Rams, SCB (Register för integration)

Utvecklingen i andelen sysselsatta visar en ökning sedan 2009. I jämförelse med övriga län i norra Sverige samt riket har andelen ökat i samma takt. Nedgången 2009 sammanfaller med den konjunkturförändring som skedde.

Det bör noteras att sysselsättningsgraden i Jämtlands län till viss del även påverkas av att personer som arbetar i Norge inte fångas i statistiken. Omfattningen av länsinvånarna arbete i Norge är också osäker.

Tabell 1-3 Antal sysselsatta (företagare och anställda) Jämtlands län, efter ålder 2013-107

Sysselsatta företagare och anställda

Källa: Monadatabasen för Jämtlands län, SCB

Företagare består av egen företagare och företagare i eget AB

Tabellen ovan visar att det sammanlagda antalet förvärvsarbetande (dagbefolkning 16-74 år)[5] i Jämtlands län var år 2017 ungefär 64 000. Av dessa var 8500 företagare och 55500 anställda.

Antalet sysselsatta har ökat från 2013 med drygt 2600 personer. Det är främst antalet anställda som står för ökningen samtidigt som totala antalet företagare minskade med drygt 100.

Tabellen visar också att antalet sysselsatta bland de i arbetsför ålder (20-64 år) var nästan 58000, av dessa var nästan 5800 företagare och 52000 anställda. Antalet företagare har minskat från 2013 med drygt 300, samtidigt ökade antalet anställda med drygt 2000.

Figur 1-4 Andelen företagare av förvärvsarbetande 20-64 år 2017 efter län

andelen företagare 2017

Källa: Rams, SCB (Registerdata för integration)

Företagare består av egen företagare och företagare i AB

Andelen företagare av de sysselsatta är högt i Jämtlands län, 10 procent år 2017. Motsvarande andel i riket var under åtta procent. Räknas de som är under 20 år och över 65 år blir andelen företagare högre, runt 13 procent. Här ingår de många skogsägare som finns i länet.

Figur 1-5 Andelen företagare av förvärvsarbetande 20-64 år mellan 2011-2017 Jämtlands län, norra Sverige och riket

andel företagare övertid

Källa: Rams, SCB (Registerdata för integration)

Företagare består av egen företagare och företagare i AB

Utvecklingen övertid visar på att andelen företagare av de sysselsatta minskat en aning både i Jämtlands län, riket som de övriga länen i norra Sverige.

Tabell 1-6 Andel förvärvsarbetande och andelen företagare av dessa bland kommunerna i Jämtlands län 2017

sysselsatta kommun

Källa: Rams, SCB (Registerdata för integration)

Företagare består av egen företagare och företagare i AB

Tabellen ovan visar att sysselsättningsgraden varierar mellan de olika kommunerna i länet. Andelen som är företagare av de sysselsatta är högst i Åre och Berg. I antal sysselsatta har ökningen skett främst i Åre och Östersund. Endast i Åre ökade antalet företagare från 2013 till 2017, då med 30.

Företagsamhet

Svenskt näringsliv undersöker årligen hur Företagsamheten är i de olika länen i Sverige. Undersökningen ger ytterligare underlag kring företagandet i länet.

Figur 1-7 Andel företagsamma i Jämtlands län 2018

andel företagsamma 2018

Källa: Företagsamheten 2019, Svenskt Näringsliv

Företagsamma personer definieras som dem som har ansvar för utvecklingen av ett företag innehållande följande grupper: 1. Personer med en F-skattsedel 2. Delägare i ett aktivt handelsbolag 3. VD eller ordinarie styrelseledamöter i ett aktivt aktiebolag

Enligt undersökningen uppgick Företagsamheten[6] i Jämtlands län för 2018 till 15,5 %, vilket innebär att var sjätte invånare i åldern 16‐64 år har en F‐skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie styrelseledamot i ett aktivt aktiebolag. Året innan var andelen 15,2 procent.

Länet tillhör de tre mest företagsamma länen i Sverige tillsammans med Gotland och Stockholm. Av de fyra nordliga länen ligger Jämtlands län ca 4 % högre än de övriga länen på totalen.

Undersökningen visar på att andelen företagsamma ökat med 1,4 procentenheter sedan 2011, från 14,1 till 15,5 procent. Samtidigt har inte utvecklingen i riket varit lika hög (0,4 procentenheter). Under 2018 var totala antalet företagsamma personer drygt 14300, av dessa var 10100 män och 4200 kvinnor i Jämtlands län.

Figur 1-8 Andel företagsamma Jämtlands län och riket 2011-2018

företagsamma övertid

Källa: Företagsamheten 2019, Svenskt näringsliv

Andelen företagsamma bland både kvinnor och yngre (16-34 år) är fortfarande högt i jämförelse med övriga län och riket. I undersökningen för 2018 var andelen bland kvinnorna 9,3 procent och bland de unga 6,9 procent. Motsvarande för riket var 7,8 respektive 5,4 procent. Övertid har andelen bland kvinnorna ökat med 1,1 procentenheter mellan 2011 och 2018, vilket är betydligt högre än rikets 0,6 procentenheter.

Tabell 1-9 Andel företagsamma i Jämtlands län efter kommun 2018

företagsamma kommun

Källa: Företagsamheten 2019, Svenskt näringsliv

De inomregionala skillnaderna visar att i Åre och Berg är företagsamheten högst i länet. I Åre är siffran drygt 23 % medan i Bergs kommun är siffran 20,5 %. Östersund har den lägsta andelen företagsamma i länet. Enligt undersökningen har företagsamheten ökat snabbast i Härjedalen från året innan.

Rapporten om företagsamheten lyfter även fram att nyföretagsamheten[7] gått tillbaka en aning från 2017, samtidigt som nyföretagsamheten bland de yngre ökade. Antalet nyföretagsamma per 1000 invånare (16-74 år) var 12,7. Övertid har antalet varierat mellan 12 och 16. Bland kvinnorna var antalet 10,4 samt bland unga 7,9. I samtliga fall ligger Jämtlands län bland topp tre i riket. Överlevnadsgraden för nyföretagsamma från år 2014 visar andelen är högst i Jämtlands län, 73,9 procent var fortsatt aktiva 2018. I riket var andelen 66,8 procent. Däremot visar undersökningen att andelen är lågt då det gäller ett viss inkomstkrav[8]. Endast 35 procent nådde inkomstkravet på minst 500 000 i omsättning i sitt AB alternativt minst 200 000 kr i inkomst av verksamheten med F-skatt. Motsvarande för riket var 39 procent, Stockholm och Östergötland hade högsta andelen. Även i Gotland var andelen lågt med ca 33 procent.

Tabell 1-10 Antal nyföretagsamma personer per 1000 invånare (16-74 år) 2018 efter kommun

nyföretagsamma

Källa: Företagsamheten 2019, Svenskt näringsliv

De inom regionala skillnaderna visar på att nyföretagsamheten var högst i Åre men att antalet sjönk en aning från året innan. Även i Berg, Härjedalen och Krokom var antalet över 10 per 1000 invånare (16-74 år). Ragunda hade den lägsta antalet med 6,7. I Berg var ökning högst från året innan.

Källhänvisning

[1] Företagare avser i detta sammanhang även företagare i eget AB

[2] Företagsamma personer definieras som dem som har ansvar för utvecklingen av ett företag innehållande följande grupper: 1. Personer med en F-skattsedel 2. Delägare i ett aktivt handelsbolag 3. VD eller ordinarie styrelseledamöter i ett aktivt aktiebolag

[3] SCB:s registerbaserade arbets­marknads­statistik (RAMS) är en årlig total­räknad under­sökning som till största delen baseras på arbets­givarnas kontroll­uppgifter och de egna företagarnas själv­deklara­tioner.

[4] Se mer för definitionen förvärvsarbetande på SCB:s hemsida

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/produktrelaterat/Fordjupad-information/forvarvsarbetande--ett-sysselsattningsbegrepp/

[5] Dagbefolkning syftar till alla de som är förvärvsarbetande i länet dvs. jobbar eller driver företag med arbetsställe i länet. Här ingår även de som pendlar in. Däremot exkluderas de som pendlar ut ur länet. Nattbefolkning syftar till de som är bosatta i länet. Här ingår även de som pendlar ut medan de som pendlar ut räknas ej med.

[6] Företagsamma personer definieras som dem som har ansvar för utvecklingen av ett företag innehållande följande grupper: 1. Personer med en F-skattsedel 2. Delägare i ett aktivt handelsbolag 3. VD eller ordinarie styrelseledamöter i ett aktivt aktiebolag

[7] Nyföretagsamma personer är sådan som inte klassats som företagsamma året innan men som gör det under innevarande år. Se Svenskt näringsliv

[8] I undersökningen avser inkomstkrav företagsamma personer som kan kopplas till ett AB med minst 500 000 kr i omsättning, eller med F-skatt där inkomst av näringsverksamhet uppgår till minst 200 000 kr.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN