Läget i länet

Mål 1. Fler arbetstillfällen för fler företagare

Av diagrammen nedan framgår andel företagsamma* i respektive län 2016.

Figur 1. Andel företagsamma

Andel företagsamma

*Företagsamma personer definieras som dem som har ansvar för utvecklingen av ett företag innehållande följande grupper:
1. Personer med en F-skattsedel
2. Delägare i ett aktivt handelsbolag
3. VD eller ordinarie styrelseledamöter i ett aktivt aktiebolag


Andel företagsamma kvinnor av totala befolkningen

Andel företagsamma kvinnor av totala befolkningen

Andel företagsamma unga av totala befolkningen (16-34 år)

Diagram visar andel företagsamma unga (16-34 år) 2015

Källa: Företagsamheten 2016, Svenskt Näringsliv mars 2016

I Jämtlands län är företagsamheten växande och uppgår 2016 till 15 %, vilket innebär att var sjätte invånare i åldern 16-64 år har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie styrelseledamot i ett aktivt aktiebolag. Andelen företagsamma växer för både kvinnor och män, medan andelen yngre är lika stor som år 2015. Jämtlands län tillhör de tre mest företagsamma länen i Sverige.

Av de fyra nordliga länen ligger Jämtlands län ca 4 % högre än de övriga länen på totalen. För kvinnor och yngre är skillnaden cirka 3 % till fördel för Jämtlands län. Två jämtländska kommuner, Åre och Berg med sin växande besöksnäring, tillhör de tio mest företagsamma kommunerna i Sverige. I Åre är siffran drygt 22,3 % medan i Bergs kommun är siffran 20.2 %.

Andelen nyföretagsamma personer uppgick år 2016 till 11,5 per 1 000 invånare i arbetsför ålder. Nyföretagsamheten har minskat med 0,2 procentenheter i jämförelse med 2015. Jämfört med övriga län är Jämtlands nyföretagsamhet nu näst högst i Sverige med enbart Stockholm före. När det gäller nyföretagandet för kvinnor avancerar kvinnorna en placering och är på andra plats i landet med 8,6 %. Nyföretagsamheten bland unga har minskat med 2 procentenheter till 13,1 %. Trots minskningen är fortfarande de ungas företagsamhet på andra plats i landet med bara Stockholm före.

Länet har (enligt senast tillgänglig statistik från 2016) den tredje högsta förvärvsfrekvensen i landet, 81,4 procent mot 78,6 procent för riket vilket indikerar att många jobb har skapats.

Tabell 1. Antal nyföretagsamma personer per 1000 invånare (16-74 år) 2016

Tabell 1. Antal nyföretagsamma personer per 1000 invånare (16‐74 år) 2016

Källa: Företagsamheten 2017, Svenskt Näringsliv mars 2017.

Källhänvisning

1. Svenskt Näringsliv mars 2016: Företagsamheten 2016

2. Nordregions rapport: Sammanställning, bearbetning och visualisering av offentlig statistik kopplat till målen för Region Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategi 2014-2030

3. Jämtlands databasen 2013, SCB

4. Arbetsförmedlingen 2015. Tidigare statistik samt månadsstatistik
Den officiella arbetslöshetsgraden räknas fram via AKU, den finns dock inte på regional nivå.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN