Läget i länet

Mål 25. Bredbandsnät med hög kapacitet når hela länet

I den regionala utvecklingsstrategin anges bland annat att ”Minst 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020…

Redan år 2015 bör 40 % av hushållen och företagen har tillgång till bredband med den hastigheten.” Dessa mål överensstämmer med de som angivits i gällande Bredbandsstrategi för Jämtlands län som Regionförbundet Jämtlands län och Länsstyrelsen i Jämtlands län antog våren 2013.

Av tillgänglig statistik från PTS framgår att det sistnämnda målet uppnåtts med råge. Av tabellen framgår också att de inomregionala skillnaderna är stora. Utbyggnaden av bredband går fort, men det är ännu långt till målet att minst 90 % av hushållen och företagen har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Det bör noteras att regeringen under år 2016 har antagit en ny bredbandsstrategi¹ där målet höjts till att ”95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020” och att ”98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025”.

Regionala utvecklingsnämnden har 2017-06-13 uppdragit åt Regionala utvecklingsförvaltningen att ta fram en ny regional bredbandsstrategi anpassad efter de nya nationella målen. Regionala utvecklingsnämnden uttalade samtidigt att den nya regionala bredbandsstrategin ska antas under våren 2018.

Tabell 10. Andel befolkning/hushåll och arbetsställen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s åren den 1 oktober 2014, 2015 och 2016 i Jämtlands län och per kommun

tabell visar andel befolkning/hushåll och arbetsställen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s åren 2014 och 2015 i Jämtlands län och per kommun

Källa: Post- och telestyrelsen, PTS

Statistiken från PTS finns också uppdelad på tätbebyggda områden respektive glesbygdsområden, se nedan;

Tabell 11. Andel befolkning/hushåll och arbetsställen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s I Jämtlands län och per kommun, fördelat på tätbebyggda och glesbebyggda områden

tabell visar andel befolkning/hushåll och arbetsställen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s I Jämtlands län och per kommun, fördelat på tätbebyggda och glesbebyggda områden

Källa: Post- och telestyrelsen, PTS

I länet som helhet finns tillgång till bredband om 100 Mbit/s i högre utsträckning i tätbebyggda områden än i glesbygdsområden.

Bredbandskartläggningen från Post- och telestyrelsen för 2016 ² visar att Jämtlands län ligger under riksgenomsnittet både när det gäller företagens och hushållens tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s). Företagens tillgång till snabbt bredband är 48 procent i länet (riket: 63,1 procent) samt hushållens tillgång 59,1 procent (riket 73,3 procent). Absolut högsta tillgång finns i Stockholm. Av de nordliga länen har Västerbotten högst tillgång med70,2 respektive 79,2 %.

Figur 35. Hushållens och företagens tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s per län år 2016

Diagram visar hushållens och företagens tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s per län år 2015

Källa: Post- och telestyrelsen, PTS

Källhänvisning
Källhänvisning

1. Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, Näringsdepartementet N2016/08008/D.
2. PTS mäter tillgången till bredband den 1 oktober varje år och publicerar siffrorna under mars året därefter.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN