Läget i länet

Mål 32. Andelen utomnordiskt födda motsvarar riksgenomsnittet

I diagrammet nedan visas andelen utomnordiskt födda under perioden 1990 – 2016 för både riket och de fyra nordligaste länen.

Figur 45. Andel utomnordiskt födda i riket och fyra län åren 1990 - 2017

Figur 45. Andel utomnordiskt födda i riket och fyra län åren 1990‐2017

Källa: Raps RIS, Befolkningsregistret, SCB

Andelen utrikes födda ökar i alla kommuner och varierade år 2017 mellan cirka 8 % i Krokoms kommun och cirka 13 % i Ragunda, Åre och Bräcke kommuner. År 2017 var andelen utomnordiskt födda i Jämtlands län 8,4 % medan andelen utomnordiskt födda i riket som helhet uppgick till 16,2 %.

Figur 46. Antal invånare i Jämtlands län efter födelseland

Figur 46. Antal invånare i Jämtlands län efter födelseland

Källa: Raps_RIS, Befolkningsregistret, SCB

Andelen utomnordiskt födda har ökat sedan mitten på 2000-talet i både länet och riket. Under flera år har de utomnordiskt födda kvinnorna i länet till antalet varit fler än männen, men sedan 2013 är männen fler. Ökningen av andelen utomnordiskt födda i länet sammanfaller tydligt med ökat mottagande av nyanlända i länets alla kommuner.

Av tabell 15 nedan framgår tydligt det stora flyttnettot från utlandet. Av tabellen framgår också att Östersunds kommun haft en inflyttning från övriga kommuner om drygt 1200 personer mellan åren 2013 och 2017.

Tabell 15. Befolkningsförändring 2013‐2017 per kommun i Jämtlands län.

Tabell 15. Befolkningsförändring 2013‐2017 per kommun i Jämtlands län.
Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN