Läget i länet

Mål 36. Att åldras i Jämtlands län innebär möjligheter för individ och samhälle

mål 36

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa

  1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
  2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
  3. Samt 5 - 10 årstrend.
    Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit (omöjligt att bedöma).Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.


Sammanfattning:

Sysselsättningsgraden i Jämtlands län är hög bland de mellan 65 - 74 år, 30 procent var förvärvsarbetande år 2017. Motsvarande i riket var 23 procent. Män, 65-74år, har en högre sysselsättningsgrad än kvinnor i samma ålder. En stor andel i länet var sysselsatta, de flesta som företagare inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Sammanlagt 8 procent av de äldre var sysselsatta inom näringsgrenen, motsvarande andel i riket var 3 procent. Även om näringsgrenen räknas bort har länet ett av det högsta sysselsättningsgraden.

Övertid har andelen sysselsatta ökat från 25 procent till 30 procent från 2011[1] till 2017. I riket har utvecklingen varit 19 till 23 procent under samma tid. Bland kvinnorna i länet har utvecklingen varit högre, 5,7 procentenheter, då det bland män varit 3,7 procentenheter under samma tid.

Andelen äldre befolkning är högre i länet än i riket i stort. Inom regionala skillnaderna är relativt stor där de mindre kommunerna har en äldre befolkning och Östersund (och Åre) har en yngre befolkningsstruktur.

Sysselsättningsgraden bland 65-74 år

Tabell 36-1 Sysselsättningsgrad bland personer mellan 65 ‐ 74 år efter län totalt, kvinnor och män, samt utan jord, skogsbruk och fiske 2017

Sysselsättningsgrad  bland personer mellan 65 ‐ 74 år efter län totalt, kvinnor och män, samt utan jord, skogsbruk och fiske 2017

Källa: Rams och Befolkningsregistret, SC. Egen bearbetning

Förvärvsarbetande nattbefolkning som andel av hela befolkningen 65-74 år. Vid könsfördelningen avser andelen av hela befolkningen i det könet.

Sysselsättningsgraden bland de äldre i Jämtlands län är högst i landet, 2017 hade 30 procent av de mellan 65 - 74 år varit sysselsatt till viss grad. Sammanlagt 5051 äldre personer var förvärvsarbetande under året, 3095 av dessa var män och 1956 kvinnor. Bland äldre män är med andra ord sysselsättningsgraden högre än bland kvinnor, det både i länet och riket. Jord- och skogsbrukets påverkan på sysselsättningsgraden visar att den är stor i Jämtlands län. Med andra ord inkluderas här bland annat skogsägare, 8 procent av de mellan 65 - 74 år i länet är sysselsatta inom just jordbruk, skogsbruk och fiske. Det är den högsta andelen i landet. Även om denna näringsgren räknas bort är sysselsättningsgraden ett av de högsta i landet. Utan näringsgrenen är sysselsättningsgraden 22 procent, vilket är aningen under Stockholm.

Sett utifrån yrkeställning (anställd och företagare) bland de äldre sysselsatta var andelen företagare år 2017 hög i länet, 52 procent, i jämförelse med 43 procent i riket. Hälften av företagarna i Jämtlands län var sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk och fiske medan det i riket var en tredje del. Sammanlagt 27 procent av alla sysselsatta mellan 65 - 74 år i länet var företagare i näringsgrenen, motsvarande andel i riket var 13 procent.[2]

Övriga näringsgrenar där de är fler äldre företagare (inkl. företagare i eget AB) är inom byggverksamhet och verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Förutom att många jobbar med företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske, så är nog en anledning till att så många äldre fortsatt håller uppe sysselsättningsgraden att vi har stor andel företagare i länet. Att så många fortsätter att jobba upp i åren är sannolikt låga löneuttag över tid renderat lägre pension. Ett sätt att höja pensionen är att jobba några år extra.

Drygt 650 anställda mellan 65 - 74 år jobbade 2017 inom vård och omsorg och 280 inom utbildning. Drygt 150 personer jobbade inom offentlig förvaltning.

De flesta äldre sysselsatta män är företagare (58 procent) medan de flesta kvinnor är anställda (57 procent).[3]

Figur 36-2 Sysselsättningsgrad bland personer mellan 65 ‐ 74 år i Jämtlands län och riket 2011 - 2017

Diagram visar sysselsättningsgrad bland personer över 65 år i Jämtlands län och riket

Källa: Rams och Befolkningsregistret, SCB. Egen bearbetning

Sysselsättningsgraden bland de äldre i Jämtlands län har övertid varit högre än riket både i totalen, bland män och kvinnor. Skillnaden mellan länet och riket har varit relativt stabilt, de sista åren ökade skillnaden en aning. År 2006 var andelen 27,7 procent och året efter 30. I riket var andelen 26,5 procent år 2016 och året efter 27,8.

Ökningen hos kvinnorna i länet är något högre från 2011 till 2017, ökningen är 5,7 procentenheter i länet. Hos män är den 3,7. På riksnivån är ökningen inte lika stor.

Figur 36-3 Sysselsättningsgrad bland personer mellan 65 ‐ 74 år efter kommun, Jämtlands län och riket 2017

Sysselsättningsgrad bland personer mellan 65 ‐ 74 år efter kommun, Jämtlands län och riket 2017

Källa: Rams och Befolkningsregistret, SCB. Egen bearbetning

Inom regionala skillnaderna visar att i de mindre kommunerna är sysselsättningsgraden högre. Företagare är vanligare bland de förvärvsarbetande i de mindre kommunerna, förutom i Åre där antalet mellan anställda och företagare är lika stora. I Östersund är de fler äldre som är anställda. Här spelar förstås jordbrukets och skogsbruket stor betydelse, här finns de flesta äldre företagarna.

Figur 36-4 Åldersstruktur år 2018 i kommunerna i Jämtlands län och riket

Tabell visar åldersstruktur år 2015 i kommunerna i Jämtlands län

Källa: Befolkningsregistret, SCB

I Jämtlands län är 23 procent av befolkningen 65 år och över, i riket som helhet är andelen 20 procent. De som är 75 år och över är 10 procent i länet och i riket är den 9 procent. Med andra ord har vi en något fler äldre mellan 65 - 74 år i förhållande till riket.

Andelen som är 65 år och högre är högre bland kvinnorna i jämförelse med männen, både i Jämtlands län och riket. Bland kvinnorna i länet är 25 procent och i riket 21 procent. Sammanlagt 12 procent är över 74 år (riket 10 procent). Motsvarande bland männen är 22 procent i Jämtlands län och riket 18 procent. Sammanlagt 9 procent är 75 år och över i länet och 8 procent i riket.

Inom regionala skillnaderna är stora. Åre är den kommun som yngre befolkning, endast 17 procent är över pensionsåldern, vilket är under riksnivån. Även andelen i Östersund och Krokom är lägre, 21 procent, vilket är under länsnivån. I Ragunda, Strömsund och Härjedalen är 29 procent 65 år och äldre. Andelen i Berg och Bräcke är 28 respektive 27 procent. Skillnaden mellan de fem sistnämnda kommunerna är att Berg och Bräcke har en något lägre andel 75 år och äldre.

Krokom och Åre är de kommuner som sticker ut i andelen äldre bland de olika könen. De övriga kommunerna följer samma mönster som i riket och länet i stort dvs. att andelen äldre är något högre bland kvinnorna än männen. I Krokom är de lika stora runt 21 procent och i Åre är skillnaden 1 procentenhet. I de övriga kommunerna, länet och riket varierar skillnaderna mellan 2 - 3 procentenheter.

Åre, Östersund och Krokom verkar locka den yngre generationen, både att fler stannar kvar och andra som flyttar in till kommunerna, vilket skapar en gynnsammare befolkningsstruktur i jämförelse med länets övriga kommuner.

Källhänvisning:

[1] Anledningen till att inte tidigare år än 2011 tittas på är att SCB gjorde en ändring i definitionen i Rams kring företagandet vilket påverkade främst de som var 65 år och äldre. Därmed är inte åren innan jämförbara.

[2] Källa: Monadatabasen för Jämtlands län samt Rams, SCB

[3] Källa: Monadatabasen för Jämtlands län, SCB

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN