Läget i länet

Mål 35. Bra och välutvecklat mottagande av alla nya länsinnevånare

Med alla nya länsinnevånare menar vi både utrikes och inrikes födda som flyttar till länet för att bo, arbeta eller studera här. Men hur kan vi mäta hur bra vi är på att ta emot de som flyttar hit?

Länets befolkning har ökat i antal de senaste tre åren vilket kan vara ett sätt att mäta. Det är framför allt antalet nyanlända som av olika anledningar flytt från sina hemländer som står för länets befolkningsökning. Nyanlända blir anvisade bosättning i länet enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning och samtidigt har även antalet nyanlända som själva väljer att bosätta sig i länet ökat de senaste åren. (https://www.migrationsverket.se) Anledningarna till att det skett en ökning är bland annat att man bott i Migrationsverkets boende någonstans i länet i väntan på uppehållstillstånd och att man fått ett bra mottagande av t.ex. frivilliga och föreningar, att man har vänner i länet och även ett aktivt arbete av kommuner och övriga myndigheter.

Figur 51 Flyttöverskott bland kvinnor i Jämtlands län

Diagram visar antal nyanlända i Jämtlands län 2009 - 2015

Källa: Befolkningsregistret, SCB

Figur 52 Flyttöverskott bland män i Jämtlands län

Figur 52. Flyttöverskott bland män i Jämtlands län

Källa: Befolkningsregistret, SCB

Länets inrikes flyttöverskott för alla oavsett födelseland är negativ både för män och kvinnor och har varit det under hela mätperioden (sedan 1997). Det är således fler män och kvinnor som flyttar ut från länet till övriga Sverige än som flyttar hit från andra län. Hur länge de som flyttar har bott i länet, vilka som flyttar och av vilken anledning framgår inte här och kan vara något att titta vidare på för att veta om det har med mottagandet av nya länsinnevånare att göra.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN