Läget i länet

Mål 33. Länet tillhör de mest attraktiva i landet för unga kvinnor

mål 33

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa

  1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
  2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
  3. Samt 5 - 10 årstrend.
    Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit (omöjligt att bedöma).Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:

Sammanlagt 7,2 procent av befolkningen (2018) i Jämtlands län är unga kvinnor mellan 18 - 30 år, jämfört med riket är det aningen lägre. I en läns jämförelse hamnar länet i den nedre halvan. I Uppsala (9,5 procent) och Västerbotten (8,7 Procent) är andelen högst samtidigt som Blekinge, Dalarna och Västernorrland har de lägsta andelen (6,8 procent).

Statistik på flyttning för 2018 visar att sammanlagt 63 fler unga kvinnor (18 - 30 år) flyttade in i länet än ut. Inrikes flyttöverskottet[1] var -48, det som drar till positivt resultat är utrikes flyttningen som var 111 fler in än ut. Jämfört med andra län så som Dalarna, Kalmar, Norrbotten och Västernorrland är negativa inrikes flyttningsnettot relativt liten.

Från 2017 till 2018 sjönk andelen unga kvinnor med 0,2 procentenheter vilket är för liten förändring för att kunna dra stora slutsatser om en försämring. Däremot visar flyttstatistiken tydligare skillnad där totala flyttöverskottet gick från -50 (2017) till positivt resultat. Stora skillnaden skedde inom inrikes flyttningen där största underskottet inom en tio års tid gick till lägsta.

Utvecklingen av andelen unga kvinnor utifrån mellan 2009 - 2018 har följt rikets utveckling, skillnaden är att andelen varit runt 1 procentenheter lägre. Andelen i Jämtlands län har gått som en våg runt 7 procent liksom andelen i riket varierat runt 8 procent. År 2009 var andelen 7 procent i länet, vilket är nästan de samma som tio år senare.

Totala flyttöverskottet har visat de senaste tio åren en liten förbättring i det stora hela även om fluktuationen varierat kraftigt. Mycket beror på ökade invandringen. Samtidigt har inrikes flyttningen, trots stora variationer, inte visat samma utveckling i stora hela, den har varit negativ under hela perioden.

Andelen unga kvinnor 18-30 år av befolkningen

Figur 33-1 Andel kvinnor 18 – 30 år av totalbefolkningen per län 2018

Andel kvinnor 18 – 30 år av totalbefolkningen per län 2018

Källa: Befolkningsregistret, SCB

Andelen unga kvinnor, 18 ‐ 30 år, i Jämtlands län var 7,2 % 2018 av totala befolkningen. Det är under riksgenomsnittet som uppgår till 8 %. Den högsta andelen finns i Uppsala och Västerbotten, båda med större universitet i länet. Övriga län som ligger över riket är Stockholm, Östergötland, Skåne, Västra Götaland och Örebro. Lägsta andelen finns i Dalarna och Blekinge med 6,8 procent var.

Jämförelsevis är unga män i samma ålder 8,2 procent av totala befolkningen i Jämtlands län vilket är också under andelen i riket (8,7 procent). Även här har Uppsala (9,7 procent) och Västerbotten (9,7 procent) de högsta andelarna av total befolkningen.

I Jämtlands län är skillnaden i andelen unga män och kvinnor av hela befolkningen 1 procentenhet, vilket är något över rikets 0,6 men länet ligger i mitten i en länsjämförelse. Största skillnaden finns i Norrbotten (2 procentenheter) och Blekinge (1,7 procentenheter). Lägsta skillnaden finns i Uppsala, Stockholm (0,3) och Skåne (0,2).

Mönstret med att unga kvinnor flyttar har funnits i många år. Det är tydligt att kvinnorna i högre flyttar till mer urbana miljöer för studier och jobb. Kvar blir ett överskott av unga män, vilket ligger till grund för den demografiska utvecklingen i alldeles för stor del av landets kommuner.

Figur 33-2 Kartor. Andel kvinnor 18 – 30 år av totalbefolkningen per län och kommunerna i Jämtlands län 2018

Kartor. Andel kvinnor 18 – 30 år av totalbefolkningen per län och kommunerna i Jämtlands län 2018

Källa: Befolkningsregistret, SCB

Inom länet är skillnaderna stora. I Östersund är 8,5 procent av befolkningen unga kvinnor (18 - 30 år), i Åre är de 8 procent. Lägsta andelen unga kvinnor finns i Krokom (5,2 procent) och Bräcke (5,4 procent). Östersund och Åre har även högsta andelen unga män i samma ålder av totala befolkningen, 8,9 procent respektive 9,3 procent. Även här har Krokom lägsta andelen med 6,2 procent.

Största skillnaden mellan andelen unga kvinnor till andelen unga män av befolkningen finns i Bräcke (2,2 procentenheter) och Strömsund (1,9 procentenheter). Lägsta skillnaden är i Östersund med 0,4 procentenheter.

Åre, Östersund och Krokom verkar utöva en större lockelse för den yngre generationen, både att fler stannar kvar och andra som flyttar in till kommunerna, vilket skapar en gynnsammare befolkningsstruktur i jämförelse med länets övriga kommuner

Figur 33-3 Andel kvinnor 18 – 30 år av totalbefolkningen per län 2000 ‐ 2018

Diagram visar andel kvinnor 18 – 30 år av totalbefolkningen per län 1991 - 2016

Källa: Befolkningsregistret, SCB

Sett ett år tillbaka sjönk andelen unga kvinnor 18 - 30 år av befolkningen en aning i Jämtlands län från 7,4 procent (2017) till 7,2 procent (2018), skillnaden är dock inte tillräckligt stort för att dra större slutsatser.

Övertid (2009 - 2018) visar statistiken på en vågig utveckling. Efter en minskning fram till 2005 skedde en ökning fram till 2014. Därefter bröts den positiva trenden. Utvecklingen ser likadan ut i riket och övriga län i Norrland. Förhållandet mellan länet och riket har inte ändrats övertid. Andelen i Norrbotten har andelen närmat sig i nivå med Jämtlands län vilket är den enda relativa förändringen i länen i norra Sverige.

Flyttöverskottet bland unga kvinnor 18-30 år

Figur 33-4 Flyttöverskott kvinnor 18 - 30 år efter totala, inrikes- och utrikesflytt 2009- 2018

Flyttöverskott kvinnor 18 - 30 år efter totala, inrikes- och utrikesflytt 2009- 2018

Källa: Befolkningsregistret, SCB

Statistik för flyttöverskott visar att de 2018 var sammanlagt 63 fler unga kvinnor (18 - 30 år) som flyttade in än ut från länet. Inrikes flyttöverskottet var -48, det som drar till positivt resultat är utrikes flyttöverskottet som var 111.

Från 2017 till 2018 skedde en ökning på överskottet till det positiva, från -50 året innan till 63. Det beror mycket på att inrikes flyttningen gick från -265 till bara -48.

Utvecklingen över tid visar att de senaste tio åren (2009 - 2018) har totala flyttöverskottet balanserat mellan positiva och negativa resultat. Inrikes flyttöverskottet har de senaste tio åren varit negativ och varierat mellan -48 och -265. På motsatta sidan har utrikes flytöverskottet varit positiv, från 2011 började en ökning fram till 2016 då nettot var 230. Därefter har överskottet börjat sjunka.

Man kan konstatera att befolkningstalen hållits uppe av invandringen, som över den senaste 10-årsperioden varit en betydande del av länets utrikes flyttöverskott. Utan detta överskott så hade länet haft en avsevärt större minskning av befolkningen, som nu stannade på ett samlat underskott för 10 år på -256 personer.

Tabell 33-5 Flyttöverskott kvinnor 18 - 30 år efter län, inrikes- och utrikesflytt samt i relation till totala antalet unga kvinnor i länet

Flyttöverskott kvinnor 18 - 30 år efter län, inrikes- och utrikesflytt samt i relation till totala antalet unga kvinnor i länet

Källa: Befolkningsregistret, SCB

Sammanfattningsvis har det flyttat fler unga kvinnor ut än in till Jämtlands län mellan 2009 och 2018. Totala flyttöverskottet visar på -256, vilket är relativt lite sig. Däremot är inrikes flyttöverskottet för samma period -1525. Samtidigt är totala utrikes flyttöverskottet 1269 för perioden.

Länets negativa inrikes flyttnettot hos unga kvinnor för perioden 2009 - 2018 är lika stor som i Västmanland. I jämförelse med övriga län ligger Jämtlands län i mitten. Men det avser absoluta tal. Om jämförelsen viktas som andel av befolkningen så är nedgången i paritet med jämförbara län. Dalarna (-4481), Kalmar (-4389), Norrbotten (-4375), Jönköping (-4332) och Västernorrland (-4322) har haft de högsta negativa flyttnettona under samma period. De allra flesta unga kvinnor som flyttat har sökt sig till Stockholm, bara inrikes flyttöverskottet visar på 36 177 fler som flyttat in än ut. Ytterligare 39297 vandrade in från utlandet. De övriga län som haft positiv inrikes flyttning av unga kvinnor är Västra Götaland, Uppsala och Skåne. Både i Västra Götalands och Skånes fall är totala flyttöverskottet högre i och med stor invandring. I fem län är totala flyttöverskottet positiv tack vare invandringen. Sett bara utifrån inrikes flyttning så är det fyra län som är mer attraktiva för unga kvinnor än andra.

I relation till befolkningsmängden är Jämtlands läns negativa inrikes flyttning relativt högt. Om bara inrikes flyttningen skulle styra antalet unga kvinnor skulle antalet minska årligen med runt 1,6 procent. Jämförelsevis skulle motsvarande minskning var 0,8 procent i Västmanland. Totala negativa överskottet för perioden 2009 - 2018 motsvarar 16 procent av alla unga kvinnor år 2009 i länet. I relation till totala antalet kvinnor i 18 - 30 åldern är de högsta negativa effekterna av inrikes flytten i Dalarna, Kalmar, Norrbotten, Västernorrland och Gotland där flyttnettot motsvarar över 20 procent av antalet unga kvinnor år 2009. Även Blekinge har högt. I det avseende ligger Jämtlands län i mitten i en jämförelse. Stockholm sticker ut andra ändan med det totala positiva flyttnettot över tid motsvarar 20 procent av antalet unga kvinnor 2009.

Samtidigt pågår en utflyttning av barnfamiljer från Stockholm till kranskommunerna. Det verkar som om Storstäderna utgör en stark lockelse fram till det är dags att bilda familj

Källhänvisning:

[1] Flyttöverskott och flyttnetto syftar till skillnaden mellan inflyttning och utflyttning. Med andra ord kan vara positiv eller negativ

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN