Läget i länet

Mål 5. Fler kluster (i glesa strukturer, spridda över stora geografiska avstånd)

 

Kluster och klusterbyggande är en utmaning i ett glest befolkat län som Jämtland. Vår region har länge kännetecknats som ett län där företagen samarbetar och tar hjälp av varandra för att skapa framgång.

Ordet kluster kan ytligt definieras som företag som är verksamma inom en eller flera relaterade branscher som har någon form av relation med varandra. Ofta verkar företagen inom ett begränsat geografiskt område. Utifrån den beskrivningen finns det ett flertal kluster och nätverk inom framträdande branscher i vår region.

Turismbranschen och upplevelseturismen är en grundläggande näring i Jämtlands län. Det klustret är samordnat av Jämtland Härjedalen Turism som jobbar strategiskt för att utveckla samverkan med ett 20-tal besöksdestinationer och är en plattform för samverkan i utvecklingen av Jämtlands läns turism och näringen i nationella och internationella sammanhang. Branschen omsätter årligen nästan fem miljarder kronor och genererar motsvarande 7 000 årsarbeten inklusive kringeffekter. Inom turismbranschen finns Peak Innovation, ett klusterinitiativ för Sport, friluftsliv och turism som jobbar för att konkreta forskningsresultat, privata näringen och nya entreprenörer ska gå hand i hand för att kläcka idéer och attrahera investeringar. De senaste 20 åren har Mittuniversitetet turismforskningsinstitutet Etour som bedrivit turism- och besöksnäringsforskning i nära samarbete med företagen inom besöksnäringen.

En betydande näring i länet är det industriella kluster inom tillverkningsindustrin som är starkt präglat av SME-företag med hög entreprenörs och uppfinningsanda och sysselsätter ca 5 000 personer inom olika industrinäringar. Mer än 90 % av industrins kunder finns utanför länet vilket gör tillverkningsindustrin mycket exportberoende. IUC-Z group är en gemensam nod för industriföretagen och företräder industrin, tillhandahåller en rad olika tjänster såsom utbildning, nätverk, inköp och tillväxtprogram för företagen.

I Jämtlands län finns också en gedigen historia av att producera tjänster av hög kvalité, service och värdskap vilket har drivit på utvecklingen inom tjänstesektorn. Flera av länets största privata arbetsgivare återfinns inom kontaktcenter, kundservice-, administration och tjänsteföretag och man driver gemensamma samarbeten och framförallt resurs- och bemanningsfrågor är på tapeten och ett behov. En ökande trend och ny företeelse i regionen som utvecklades 2017 var formen av co-workingplace. Det är ställen där entreprenörer, start-up bolag och gräsrotspersoner sitter tillsammans för att skapa en mer kreativ miljö och till viss del samskapa för att skapa tillväxt. I Åre har House Be skapats och huserar vid årets slut ca 80+ företag och i Östersund finns Gomorron Östersund som under året fyllt sina lokaler med ca 60 företagare.

Företag med basen i jord, skog, trädgård och landsbygdsmiljöer utgör tillsammans gröna näringar. Jord‐ och skogsbruksrelaterad verksamhet är en av Jämtlands basnäringar. I Ås i Krokoms kommun finns Grönt Center, ett kluster för de gröna näringarna i länet. I detta samarbetar aktörer som LRF Jämtland, Torsta AB, Hushållningssällskapet, Eldrimner ─ natonellt resurscentrum för Mathantverk med flera för att utveckla de gröna näringarna i länet och landet.

Den offentliga sektorn är stor i länet och anställer ca 42 % inom dess olika verksamheter. Motsvarande siffra för hela Sverige är ca 30 %. Under 2017 presenterade ”Landsbygdskommittén” sitt betänkande SOU:2017:1 med förslag till utlokalisering av myndigheter från storstadsregionen Stockholm. Idag sysselsätter myndigheterna i Jämtlands län cirka 3 300 personer och den statliga utlokaliseringen har redan verkställts på flera ställen runt om i landet. I Jämtlands län har det tydliggjorts med bland annat extra tjänster inom Tillväxtverket. I och med de senaste årens tillväxt och tillförsel av nya statliga tjänster bedriver myndigheterna i länet ett arbete för att bilda ett myndighetsnätverk. Tidigare har samarbete bedrivits informellt men nu planeras ett mer formaliserat samarbete för att utveckla medarbetare och verksamheterna för och i Jämtlands län.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN