Läget i länet

Mål 3. Ökade förädlingsvärden och mer försäljning utanför länet

Jämtlands län exporterar lite varor utomlands i jämförelse med övriga län, endast Gotland har lägre exportvärden.

Under 2015 var Jämtlands läns exportvärde för varor 2,9 miljarder kr. Utvecklingen för länet visar en ökning med 7,7 procent från 2012 vilket är något lägre än rikets 10,2 procent för samma period. De låga exportvärdena för varor i jämförelse med andra regioner har givetvis sin förklaring i näringslivsstrukturen som Jämtland Härjedalen har med sina små företag och avsaknaden av riktigt stora exporterande företag.

Figur 4. Exportvärden avseende varor i Jämtlands län år 2012 - 2015

Diagram visar exportvärden avseende varor i Jämtlands län år 2012-2015

Källa: Business Sweden

Det bör noteras att figur 4 ovan endast visar exportvärden för varor. Stora ”exportvärden” genereras från besöksnäringen i vårt län. Detta beskrivs närmare i avsnittet ”Besöksnäring och Attraktivitet” längre fram i denna rapport.

Källhänvisning

9. Business Sweden

10. SCB, Regionräkenskaper Löpande priser

11. www.regionfakta.com

12. Undersökning av Bisnode på beställning av Region Jämtland Härjedalen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN