Läget i länet

Mål 6. Universitet uppräthåller spets inom länets profilområde

Det sektoriella innovationssystemet med inriktning mot turism, sport och friluftsliv går under benämningen Peak Innovation.

Peak Innovation utgör även titeln på det Vinnväxt-initiativ som Region Jämtland Härjedalen i konkurrens med andra regioner har fått i uppdrag att driva. Uppdraget operationaliseras genom samverkansplattformen Peak Region AB och involverar såväl näringslivet som offentliga aktörer. I Vinnväxt-tävlingen blev regionen utpekad som stark inom profilområdet och bedömdes kunna erbjuda forsknings- och innovationsmiljöer som står sig i internationell konkurrens. En utgångspunkt för att lyckas är att Mittuniversitetet upprätthåller spets inom området.

Mittuniversitetet har åtta forskningscentrum och inom dessa bedrivs en stor del av den profilerade forskningen vid lärosätet. Fyra av dessa har säte på campus i Östersund:

· European Tourism Research Institute (ETOUR)

· Nationellt vintersportcentrum (NVC)

· Risk and crisis research centre (RCR)

· Sports Tech Research Centre

En centrumbildning är en forskningsmiljö som har stor volym och en strategisk position inom lärosätets forskningsprofiler. Dessa ska fungera som spjutspetsar och utgöra arenor för samverkan med finansiärer, näringslivet och andra intressenter. Regionens ”turism, sport och friluftsliv-profil” grundar sig i centrumbildningarnas spetsar, stärks av att det finns goda förutsättningar att utveckla, testa och leverera produkter i naturmiljö och på anläggningar i regionen och lyfts av de många och framstående företag som producerar tjänster och produkter på temat turism, sport och friluftsliv. Dessa företag är verksamma såväl inom traditionell besöksnäring som inom tjänstesektorn och industrin.

Den regionala innovationsstrategin identifierar styrkan i den etablerade klustermiljön kring turism, sport och friluftsliv. Att fortsatt stärka innovationssystemet Peak Innovation är uttalat som angeläget i den regionala utvecklingsstrategin. I linje med ambitionen satsar Region Jämtland Härjedalen anslag för regionala tillväxtåtgärder på att främja tillväxt och innovation inom profilområdet. I den regionala projektportföljen finns flera satsningar som syftar till att utveckla besöksnäringen och även projekt med specifik inriktning mot att förstärka regionens position som en ledande miljö för forskning, innovation och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv.

Något som borgar för att universitetet kommer att upprätthålla spets inom profilområdet är att Mittuniversitetet under 2018 går in som majoritetsägare i Peak Region AB. Med detta följer utökat ansvar för satsningen på Peak Innovation. Samtidigt skrivs ett samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet som tydliggör gemensamma ambitioner.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN