Läget i länet

Mål 11. En säker, uthållig och hållbar energitillförsel

mål 11

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa

  1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
  2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
  3. Samt 5 - 10 årstrend.
    Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit (omöjligt att bedöma).Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:

I jämförelse med hela landet verkar leveranssäkerheten av el i stort vara god i Jämtlands län. Bilden blir även tydligare i en jämförelse med övriga kommuner i övriga Norrland. Det finns vissa inom regionala skillnader i länet, där osäkerheten är större i norra delen av länet.

I jämförelse med 2016 minskade osäkerheten i leveransen i stort i Jämtlands län även om den genomsnittliga avbrottstiden ökade i två kommuner.

Statistik på kommunnivå finns inte längre än 2016, därav ingen bedömning för en trend på 5-10 år.

Genomsnittlig avbrottstid av eltillförseln

Ett sätt att mäta säker eltillförsel är SAIDI (System Average Interruption Duration Index), som anger medeltid för strömavbrott i minuter per år och kund, d.v.s. den totala avbrottstiden delat med det totala antalet kunder.

Karta 11-1 Karta över genomsnittlig avbrottstid orsakad av långa oaviserade avbrott per kund (SAIDI) under 2017 uppdelat på kommun (miniatyrkarta 2018)

Karta över genomsnittlig avbrottstid

Källa: Energimarknadsinspektionen

Som vi kan se ovan är leveranssäkerheten i Sverige god i det stora hela. Glesbygdsnät drabbas av fler avbrott än blandade nät och tätortsnät, mycket beroende på en högre andel oisolerad luftledning som i större utsträckning påverkas av yttre omständigheter[1]. Kartan ovan visar på att leveranssäkerheten är som lägst i kommuner och orter i norra Sveriges inland där glesheten är som störst. Under 2017 hade cirka 48 procent av kommunerna i landet en genomsnittlig avbrottstid för oaviserade avbrott på mindre än 60 minuter. I 18 procent av kommunerna var genomsnittet mindre än en halv timme. I Jämtlands län var leveranssäkerheten övergripande god med säkraste leveransen i Östersund, Krokom och Berg med mindre en 60 minuters avbrottstid hos medelkunden. Endast Östersund hade mindre än 30 minuters avbrottstid i genomsnitt.

Härjedalen, Åre och Ragunda hade en genomsnittlig avbrottstid mellan 60-120 minuter. Osäkerheten var i Bräcke med 3-5 timmars avbrottstid hos medelkunden och i Strömsund med över 5 timmar. Överlag minskade osäkerheten en aning i de flesta kommuner, i Åre och Strömsund ökade genomsnittliga avbrottstiden från året innan. Årliga skillnader kan variera på grund av de yttre omständigheterna.


Källhänvisning

[1] Energimarknadsinspektionens Rapport Ei 2018:16 Leveransäkerhet i Sveriges elnät 2017. Statistik och analys av elavbrott

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN