Läget i länet

Mål 11. En säker, uthållig och hållbar energitillförsel

En säker, uthållig och hållbar energitillförsel är en förutsättning för att locka nya företag till länet. Motsatsen, en osäker energitillförsel, kan på samma sätt ha en avskräckande effekt på nyetableringar.

 Ett sätt att mäta detta är SAIDI (System Average Interruption Duration Index), som anger medeltid för strömavbrott i minuter per år och kund, d.v.s. den totala avbrottstiden delat med det totala antalet kunder.

I stort är leveranssäkerheten i Sverige god. Glesbygdsnät drabbas av fler avbrott än blandade nät och tätortsnät, mycket beroende på en högre andel oisolerad luftledning som i större utsträckning påverkas av yttre omständigheter. Till övervägande del är leveranssäkerheten i Jämtlands län god med mindre än 60 minuters avbrottstid hos medelkunden i två av kommunerna (Åre och Östersund) och 60-120 minuters avbrottstid i tre kommuner (Krokom, Berg och Härjedalen). Högre leveransosäkerhet finns dock i andra delar av länet med 2-3 timmars avbrottstid (Ragunda) och mer än 5 timmars avbrottstid (Strömsund).¹

 

Källhänvisning

1. Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2016 ─ Statistik och analys av elavbrott Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:11

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN