Läget i länet

Mål 14. Transporter, industri och värme i länet oberoende av fossil energi


Figur 16. Leveranser av motorbensin, dieselbränsle och eldningsolja till slutgiltiga förbrukare i Jämtlands län

Figur 16. Leveranser av motorbensin, dieselbränsle och eldningsolja till slutgiltiga förbrukarei Jämtlands län

Källa: SCB

Den övergripande trenden under perioden 2001 – 2016 är en minskning av leveranserna av motorbensin och en ökning av leveranserna av dieselbränsle, med de högsta leveranserna av dieselbränsle år 2016. Leveranserna av dieselbränsle har sedan 2007 varit större än motorbensin. Leveranserna av motorbensin ökade dock under år 2016 för första gången sedan 2008.¹

Leveranserna av eldningsolja är den minsta jämfört med andra energislag. De ovanligt höga värdena för åren 2010 och 2011 i figur 16 ovan kan härledas till felaktiga datavärden.²

Figur 17. Antal fordon med förnybart drivmedel som andel av alla 2010-2017

Figur 17. Antal fordon med förnybart drivmedel som andel av alla 2010‐2017

Källa: Trafikanalys.

Den procentuella andelen fordon med förnybart drivmedel ökade under perioden 2010-2017.3 Av de nordliga länen har Jämtlands län högst andel fordon med förnybara drivmedel men ligger klart under riksgenomsnittet (figur 17).

Figur 18. Växthusgasutsläpp (i ton) per capita 2011-2015

Figur 18. Växthusgasutsläpp (i ton) per capita 2011‐2015

Källa: RUS/Naturvårdsverket, SCB.

 Under mätperioden 1995-2015 har växthusgasutsläppen mätt i ton i Sverige aldrig varit lägre än under år 2015.

I Jämtlands län har utsläppen av växthusgaser minskat kontinuerligt i förhållande till tidigare mätår sedan år 2000, men ökade under år 2015.

Figur 19. Växthusgasutsläpp i Sverige och Jämtlands län per sektor 2015

diagram visar växthusgasutsläpp i Sverige och Jämtlands län efter sektor 2014, i procent

Källa: RUS/Naturvårdsverket

Betydelsen av transportsektorn för växthusgasutsläppen i Jämtland framgår av figur 19 ovan. Transportsektorn står för hela 50 procent av växthusgasutsläppen i Jämtlands län. Ingen annan sektor i länet når över 20 procent. Utöver transportsektorn ska noteras sektorn arbetsmaskiner som i länet står för 19 procent av utsläppen och dessutom ökade utsläppen under år 2015. Sektorn arbetsmaskiner står för en betydligt större del av utsläppen än nationellt, dels för att andra sektorer såsom industri står för en mindre andel i länet, men också för att Jämtlands län är ett landsbygdslän med hög användning av jordbruks- och skogsbruksmaskiner, fyrhjulingar med mera.

Källhänvisning

1. SCB. Leveranser av motorbensin, dieselbränsle, etanol och eldningsolja till slutgiltiga förbrukare, 1000 m3 efter region. År 2001‐2016.
2. Ett företag utanför länet, som förbrukade mycket eldningsolja, har under åren 2010 och 2011 haft fakturaadress i Strömsunds kommun, vilket påverkade utfallet för länet på ett sätt som inte motsvaras av verkligheten (källa: Region Jämtland Härjedalen, Energikontoret).
3. Trafikanalys. Fordon i län och kommuner 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN