Läget i länet

Mål 15. Kraftfullt arbete inom alla samhällssektorer för att hantera klimatförändringar

mål 15

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa

  1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
  2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
  3. Samt 5 - 10 årstrend.
    Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit (omöjligt att bedöma).Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.


Inom ramen för Klimatråd Jämtlands län, som leds av Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen, drivs frågor kring energiomställning och klimatanpassning tillsammans med en lång rad intressenter. Rådet bildades hösten 2015 med uppgift att medverka i utformningen och förankringen av det övergripande regionala klimatarbetet. Kommunernas roll i arbetet med att anpassa och skapa ett robust samhälle i ett förändrat klimat är av stor betydelse. Den kommunala samordningsgrupp som bildades under klimatrådet år 2016 har arbetat med att formulera mål och åtgärder för klimatanpassning. Ett resultat av detta arbete är den kommungemensamma handlingsplan som tagits fram för att stärka länets robusthet när klimatet förändras. Utgångspunkten för kommunsamarbetet är förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.

Länsstyrelsen Jämtlands län arrangerade hösten 2019 i samarbete med SMHI, Stockholm Environment Institute och Stockholm Sustainable Finance Centre en tvådagars konferens om ekonomiska risker i ett förändrat klimat. Målgrupp för konferensen var finansmarknadens aktörer i form av banker, fond- och pensionsbolag och försäkringsbolag samt varuproducerande industri, fastighetsbolag, myndigheter och kommuner. Detta var första gången som detta tema lyftes i ett större fora i Sverige.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN