Läget i länet

Mål 15. Kraftfullt arbete inom alla samhällssektorer för att hantera klimatförändringar


Inom ramen för Klimatråd Jämtlands län, ett samarbete som leds av Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen, drivs frågor kring energiomställning och klimatanpassning tillsammans med en lång rad intressenter. Rådet bildades hösten 2015 med uppgift att medverka i utformningen och förankringen av det övergripande regionala klimatarbetet. Kommunernas roll i arbetet med att anpassa och skapa ett robust samhälle i ett förändrat klimat är av stor betydelse. För att underlätta detta arbete startades hösten 2016 en samordningsgrupp för kommunalt arbete kring klimatanpassning. Gruppen har bildats för att öka kunskapen kring hur kommunerna kan inkludera klimatanpassning i sina ordinarie ansvarsområden samt att tillsammans med berörda aktörer planera för framtida arbete och åtgärder.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN