Läget i länet

Mål 27. Hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Figur 36. Andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra

Figur 36. Andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra

Källa: Folkhälsodatabasen, Folkhälsomyndigheten

Det finns inga exakta mått för att mäta hälsa på lika villkor. Ett sätt är att se hur befolkningen upplever sin hälsa. Folkhälsomyndighetens enkätundersökning Hälsa på lika villkor visar att män upplever en god hälsa i högre utsträckning än kvinnor. För riket är det 75 % av männen och 70 %av kvinnorna som upplever god hälsa. Skillnaden är ännu tydligare i Jämtlands län där 77 %av männen upplever en god hälsa men bara 65 % av kvinnorna.

Figur 37 och 38. Återstående medellivslängd vid 65 års ålder för kvinnor respektive män fig 38 kan utgå, visar samma sak och har så dålig upplösning

Figur 37 och 38. Återstående medellivslängd vid 65 års ålder för kvinnor respektive män

Källa: Befolkningsstatistik, SCB. Bearbetning av Nordregio.

Ovanstående kartor visar återstående medellivslängd (2010-2014) för kvinnor respektive män vid 65 års ålder, där den vänstra kartan visar kvinnor och den högra visar män.

Kvinnor har en längre återstående medellivslängd än männen, historiskt har dock männen närmat sig kvinnorna. Geografiskt sett är den återstående medellivslängden efter 65 års ålder längre i södra Sverige än i norra Sverige. Detta gäller för både män och kvinnor. Under femårsperioden 2010 - 2014 hade kvinnorna i Jämtlands län i genomsnitt 20,7 år kvar att leva efter 65 års ålder. Motsvarande siffra för männen var 18,2 år. Riksgenomsnittet var 21,2 respektive 18,5.¹

Källhänvisning

1. Befolkningsstatistik, SCB, återstående livslängd. Färsk data för 2011-2015 visar på inga större förändringar, i jämförelsen mellan könen samt de regionala skillnaderna.

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN