Läget i länet

Mål 27. Hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Mål 27

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa

  1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
  2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
  3. Samt 5 - 10 årstrend.
    Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit (omöjligt att bedöma).Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:

Andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet, i undersökningen Hälsa på lika villkor som bra eller mycket bra, är lägre i Jämtlands län än i riket både i den nationella undersökningen där ett genomsnitt för 2015-2018 räknats fram samt i den regionala undersökningen från 2010, 2014 och 2018.

Kvinnor upplever god hälsa i mindre grad än män, både i riket som i Jämtlands län. År 2018 angav 64 procent av kvinnorna och 70 procent av männen att de upplevde sin hälsa som god.

Andelen som upplever sin hälsa som god har inte ändrats markant över tid, varken på kort sikt eller utifrån längre tid även om små variationer finns.

Återstående medellivslängden i Jämtlands län och övriga Norrland är lägre än södra Sverige och riket.

Under femårsperioden 2014-2018 hade kvinnorna i Jämtlands län i genomsnitt 21,0 år kvar att leva efter 65 års ålder. Motsvarande siffra för männen var 18,7 år. Riksgenomsnittet var 21,5 respektive 19,0

Jämtlands län i den nationella undersökningen av hälsa på lika villkor

Figur 27-1 Andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra

Figur 36. Andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra

Källa: Folkhälsodatabasen, Folkhälsomyndigheten

Genomsnittet för 2015-2018 visar att 71 procent i Jämtlands län bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra. I jämförelse med riket ligger Jämtlands län lägre i andel som upplever god hälsa. I jämförelse med övriga län i norra Sverige är andelen i undersökningen relativt lika.

Över tid har andelen som upplever sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra ökat.

Figur 27-2 Andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra efter kön i Jämtlands län och riket

Andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra efter kön i Jämtlands län och riket

Källa: Folkhälsodatabasen, Folkhälsomyndigheten

I ovanstående diagram ser vi att undersökningen visar på att män i Jämtlands län i större utsträckning upplever sig ha en god hälsa i jämförelse med kvinnorna.

I förhållande till riket verkar det inte finnas större skillnader bland männen i länet och riket. Däremot tyder undersökningen på att färre kvinnor i Jämtlands län uppleva sitt hälsotillstånd som bra i jämförelse med riket.

Regionala undersökningen för Hälsa på lika villkor

Vart fjärde år gör Jämtlands län en undersökning med ett större urval av personer i ”hälsa på lika villkor”, vilket ger bättre underlag.

Figur 27-3 Andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra

Andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra

Källa: Folkhälsodatabasen, Folkhälsomyndigheten

Vi kan i ovanstående diagram se att Jämtlands län har en lägre andel personer som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra (67 procent), jämfört med riket (71 procent). Med andra ord är det 23 procent som bedömer att de har ett dåligt hälsotillstånd.

I Västerbotten är andelen personer som upplever sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra på samma nivå som riket (71 procent), övriga län har en signifikant mindre andel som upplever sin hälsa som god.

Figur 27-4 Andel kvinnor som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra, 2006 till 2018

Andel kvinnor som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra, 2006 till 2018

Källa: Undersökningen ”Hälsa på lika villkor” , Region Jämtland Härjedalen och Folkhälsomyndigheten

Figur 27-5 Andel män som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra, 2006 till 2018

Andel män som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra, 2006 till 2018

Källa: Undersökningen ”Hälsa på lika villkor” , Region Jämtland Härjedalen och Folkhälsomyndigheten

Utifrån ovanstående diagram kan vi avläsa att i alla länen förutom Norrbotten är det en signifikant skillnad mellan könen. Här visar undersökningen att kvinnor upplever i mindre utsträckning sin hälsa som god i jämförelse med män, både i riket och länet. I Jämtlands län upplevde 70 procent av männen sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra, bland kvinnorna var andelen 64 procent. I jämförelse med riket är det 4-5 procentenheter lägre.

Andelen kvinnor i Jämtlands län som upplever god hälsa har varierat mellan 63 och 68 procent i de olika undersökningarna. År 2014 var andelen 68 procent, andelen sjönk 2018 till 64 procent. Även i riket var andelen lägre 2018. Här sticker inte Västerbotten ut.

Andelen män i Jämtlands län som upplever god hälsa har varierat mellan 68 och 71 procent. Vilket är lägre i jämförelse med riket. Västerbotten sticker ut under de tre senaste mättillfällena från 2010, 2014 och 2018.

Tabell 27-6 Andel (procent) kvinnor och män i Jämtlands län efter kommun som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra, 2018

Andel (procent) kvinnor och män i Jämtlands län efter kommun som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra, 2018

Källa: Hälsa på lika villkor undersökning, Region Jämtland Härjedalen

Ovanstående tabell visar andelen män respektive kvinnor i länets kommuner som upplever det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra. Mätår, 2018. Det finns små inomregionala skillnader då gäller upplevd god hälsa. Högst andel fanns i Krokom och Härjedalen och lägst i Ragunda och Bräcke. Samtliga kommuner har ungefär samma skillnad mellan män och kvinnor.

Figur 27-7 Andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra i Jämtlands län efter ålder, 2018

Andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra i Jämtlands län efter ålder, 2018

Källa: Undersökningen ”Hälsa på lika villkor” , Region Jämtland Härjedalen och Folkhälsomyndigheten

Ovan ser vi andelen som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra uppdelat på ålder och år. Då det gäller ålder finns det en signifikant minskning mellan 2010-2018 i åldersgrupperna 16-29 och 65-84 år. 2018 är det personer i gruppen 65-84 år som har lägst andel som upplever att de har en god hälsa. Det är en större andel personer i åldersgruppen 30-44 år jämfört med 45-64 år som upplever sin hälsa som god.

Tabell 27-8 Andel (procent) som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra i Jämtlands län efter utbildning, 2018

Andel (procent) som bedömer det allmänna hälsotillståndet som bra eller mycket bra i Jämtlands län efter utbildning, 2018

Källa: Undersökningen ”Hälsa på lika villkor” , Region Jämtland Härjedalen och Folkhälsomyndigheten

I ovanstående tabell framkommer bedömning av det allmänna hälsotillståndet och utbildningsnivå. Det är tydligt att personer med längre utbildning upplever sin hälsa bättre än de med lägre utbildning. Utbildningsnivå och upplevt hälsotillstånd går med andra ord hand i hand.

Återstående medellivslängd vid 65 års ålder

Karta 27-9 Återstående medellivslängd vid 65 års ålder för kvinnor och män (2014-2018)

Figur 37 och 38. Återstående medellivslängd vid 65 års ålder för kvinnor respektive män

Källa: Befolkningsstatistik, SCB. Bearbetning av Nordregio.

Kvinnor har en längre återstående medellivslängd än männen, historiskt har dock männen närmat sig kvinnorna. Geografiskt sett är den återstående medellivslängden efter 65 års ålder längre i södra Sverige än i norra Sverige. Detta gäller för både män och kvinnor. Under femårsperioden 2014-2018 hade kvinnorna i Jämtlands län i genomsnitt 21,0 år kvar att leva efter 65 års ålder. Motsvarande siffra för männen var 18,7 år. Riksgenomsnittet var 21,5 respektive 19,0.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN