Läget i länet

Mål 29. Jämtlands län upplevs som landets tryggaste län

Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning visar att andelen människor som kände otrygghet vid utevistelse kvällstid ökade 2016 i jämförelse med året innan.

Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning visar att andelen människor som kände otrygghet vid utevistelse kvällstid ökade 2016 i jämförelse med året innan. Andelen som kände otrygghet ökade i länet med fem procentenheter till 14 % från året innan. Otrygghetskänslan i länet har fördubblats de två senaste mätåren. Motsvarande andel var 19 % i hela riket. Generellt upplever kvinnor otrygghet i betydligt högre utsträckning än männen. Nästan var tredje kvinna i riket känner otrygghet sena kvällar medan var tionde man har samma känsla. Man kan anta att samma mönster gäller även i Jämtlands län.¹

Figur 40. Andel i procent av befolkningen som känner otrygghet vid utevistelse sen kväll åren 2006-2016

Diagram visar andel i procent av befolkningen som känner otrygghet vid utevistelse sen kväll åren 2006 - 2015

Källa: Brå, NTU

Med otrygghet avses i detta sammanhang; mycket otrygga, ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet.

Under hela mätperioden har den upplevda otrygghetskänslan varit lägre i länet än i riket. Andelen som angett någon form av otrygghet har varierat mellan 7 och 14 % sedan 2006 medan den i riket har varierat mellan 15 och 21 %.

Andelen personer i befolkningen som blivit utsatta för brott mot enskild person är något lägre i Jämtlands län än i riket. I kategorin brott mot enskild person (misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier) låg nivån i länet på 9 % i jämförelse med rikets 13 %2015. För 2016 ökade andelen i riket till 16 %. Regionala siffror finns inte tillgängliga än. Viktigt är dock att komma ihåg att urvalet för länet är relativt litet vilket leder till en viss osäkerhet. Sett på riksnivå är kvinnor (16 %) något mer utsatta för brott än män (15 %). Undersökningen visar att unga män (16 – 24 år) var den grupp som var mest utsatta då det gäller misshandel och personrån, medan unga kvinnor (16 – 24 år) var den grupp som var mest utsatta för sexualbrott och trakasserier.²

Källhänvisning

1. Brås rapporter om Nationella trygghetsundersökningen 2006‐2016. Se bland annat Rapport 2017:1 och Rapport 2017:2
2. Brås rapporter om Nationella trygghetsundersökningen 2006‐2016. Se Rapport 2017:1 och Rapport 2017:2

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN