Läget i länet

Mål 17. Besöksnäring är en tillväxtmotor med hållbarhet som signum

mål 17

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa

  1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
  2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
  3. Samt 5 - 10 årstrend.
    Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit (omöjligt att bedöma).Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:

Besöksnäringen fortsätter att växa i Jämtlands län. Enligt Jämtland Härjedalen Turism omsatte besöksnäringen i länet 5,56 miljarder kronor.

Dock har Jämtlands län inte utvecklat ett hållbart resande för besöksnäringen i samma utsträckning som besökarna ökar.

Omsättningen inom besöksnäringen ökar

Figur 17-1 Omsättning besöksnäring för Jämtlands län 2004-2018

Diagram visar omsättning i besöksnäringen i Jämtlands län 2004 - 2015

Källa: Jämtland Härjedalen Turism

Besöksnäringen i Jämtlands län är stark och växande. Den omsatte år 2018

5,56 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt 400 miljoner eller 7,5 procent sedan föregående år. 2018 års omsättning är nästan en fördubbling jämfört med 2007.

Gällande hållbarheten inom besöksnäringen är det en komplex fråga som är under utveckling och för tillfälligt utan indikator.

Exempel på projekt som pågår med syfte att via informationsspridning, dialog och rådgivning förbättra infrastrukturen av laddstationer och förnybara drivmedel. Detta ska förbättra möjligheterna att på ett mer hållbart sätt inom länet samt till och från länet. Dessa projekt drivs via Region Jämtland Härjedalen.

I Jämtlands läns nya energi och klimatstrategi 2020-2030, står följande:

”Besöksnäringen behöver fortsätta sitt arbete för minskad klimatpåverkan och styra bort från ohållbara resmönster. Detta kan göras genom att paketera attraktiva produkter och erbjudanden och skapa innovativa affärsmodeller, där besökaren kan turista med lägre klimatpåverkan. Det blir viktigt med goda tågförbindelser, hållbara flygbiodrivmedel och en flexibel kollektivtrafik för en hållbar turism på sikt men också för lokalbefolkning, näringsliv och offentlig verksamhet[1].

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN