Läget i länet

Mål 18. Fler personer besöker och bosätter sig i länet

Under år 2016 uppgick det totala antalet gästnätter till cirka 10,7 miljoner, vilket är en ökning med fyra procent gentemot föregående år.

Figur 24. Antal tusental gästnätter i Jämtlands län i år 2005 – 2016

Diagram visar antal tusental gästnätter i Jämtlands län i år 2005 - 2015

Källa: Jämtland Härjedalen Turism

Av de 10,7 miljonerna gästnätterna under år 2016 avsåg nära 3 miljoner kommersiellt boende, se nedan.

Figur 25. Antal kommersiella gästnätter per län i 2008 – 2016

Diagram visar antal kommersiella gästnätter per län i 2008 - 2015

Källa: Inkvarteringsstatistik, SCB

Med kommersiella gästnätter avses där gästen betalt för boendet i hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser eller i förmedlade privata stugor och lägenheter.

Det kan noteras att både det totala antalet kommersiella gästnätter och ökningen av dessa de senaste åren varit störst i Jämtland av de fyra nordligaste länen.

Figur 26. Kommersiella gästnätter 2016 i Jämtlands län

Diagram visar kommersiella gästnätter 2015 i Jämtlands län

Källa: Inkvarteringsstatistik, SCB

Av diagrammet ovan framgår att svenska gäster står för nära 80% av de kommersiella gästnätterna i länet. Norge är den i särklass viktigaste utlandsmarknaden.

Trenden när det gäller gästnätter är sedan 2007 tydligt positiv efter en nedgång under första hälften av 2000-talet. En del av förklaringen till att siffrorna fluktuerar en hel del är att siffrorna för de icke kommersiella boendeformerna, som också står för merparten av gästnätterna, beräknas utifrån stickprovsbaserad konsumentundersökning. Men trenden de senaste 7 åren är otvetydigt positiv.

Noterbart är också att antalet kommersiella gästnätter har ökat med cirka 560 000 gästnätter sedan år 2013.

Att fler besöker länet står således klart. Bosätter sig också fler i länet?

För att mäta detta kan man helt enkelt studera utvecklingen när det gäller antalet folkbokförda i länet.

Tabell 7. Antal folkbokförda i Jämtlands län 31 december 1990 - 2016 (Uppdateras 20180221)

Tabell 7. Antal folkbokförda i Jämtlands län 31 december 1990‐2017

Källa: Befolkningsregistret, SCB.

En lång tid av befolkningsminskning har under de senaste åren förbytts till en svag befolkningsökning i länet som helhet. Det måste dock poängteras att de inomregionala skillnaderna är mycket stora. I stora delar av länet fortsätter befolkningen att minska, medan den i andra delar ökar desto mer.

Ett annat sätt att mäta om fler bosätter sig i länet är att studera antalet nyinflyttade.

Tabell 8. Antal flyttningar till och från Jämtlands län 2000 – 2016 (Uppdateras 20180221)

Tabell 8. Antal flyttningar till och från Jämtlands län 2000‐2017

Källa: Befolkningsregistret, SCB.

Av tabellen ovan framgår att de senaste årens befolkningsökning i sin helhet förklaras av att fler flyttat till länet än därifrån. Det framgår också att det är nettoinflyttningen från utlandet som ökat och som är orsaken till både nettoinflyttningen och befolkningsökningen i länet som helhet under senare år.

Det måste poängteras att de inomregionala skillnaderna också när det gäller denna utveckling är mycket stora.

Närmare analyser av befolkningsutvecklingen och flyttströmmarna lämnas i avsnittet ”Demografiska möjligheter” där utvecklingen när det gäller målen 32 – 36 kommenteras.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN