Läget i länet

Mål 18. Fler personer besöker och bosätter sig i länet

mål 18

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa

  1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
  2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
  3. Samt 5 - 10 årstrend.
    Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit (omöjligt att bedöma).Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:

Antalet kommersiella gästnätter[1] uppgick 2018 till nästan 3 miljoner gästnätter enligt inkvarteringsdata hos SCB. Det är en minskning från året innan med 3,4 procent.

Enligt Jämtland Härjedalen Turism var det uppskattningsvis 11,3 miljoner gästnätter om gästnätter i fritidshus, boende hos släkt och vänner samt privat uthyrning inkluderas[2]. Från året innan ökade totala gästnätterna uppskattningsvis med 2,5 procent.

Både inkvarteringsstatistiken och undersökningen visar att antalet besökare ökat i länet under de senaste 5-10 åren ökat.

De flesta besökare kommer från övriga Sverige.

År 2018 var 130280 personer bosatta i Jämtland län[3] vilket är en ökning med 500 individer från året innan. Från och med 2013 har befolkningsantalet ökat årligen, främsta orsaken har varit ökade invandringen.

Antal besökare

Figur 18-1 Antal kommersiella gästnätter per län 2008-2018

Diagram visar antal kommersiella gästnätter per län i 2008 - 2015

Källa: Inkvarteringsstatistik, SCB

Ovan ser vi ett diagram som visar antal kommersiella gästnätter 2008-2018 på länsnivå. Med kommersiella gästnätter avses där gästen betalt för boendet i hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser eller i förmedlade privata stugor och lägenheter. I denna definition ingå alltså inte privata uthyrningar…

På ett års sikt har de kommersiella gästnätterna minskat i Jämtlands län, men inte i övriga nordliga län. Jämtlands län minskade med 3,4 procent mellan 2017-2018 vilket är största minskningen av alla län i landet. Minskningen ligger bland Svenska turister. Turister från utlandet har ökat något mellan 2017-2018.
På 10 års sikt har antalet kommersiella gästnätter ökat i Jämtlands län, med över 500 000 gästnätter. Det är bara Norrbottens län som visar en högre ökning i antal bland de fyra nordligaste länen.

Figur 18-2 Antal tusental gästnätter i Jämtlands län år 2005-2018

Diagram visar antal tusental gästnätter i Jämtlands län i år 2005 - 2015

Källa: Jämtland Härjedalen Turism

Ovanstående diagram visar kommersiella gästnätter tillsammans med skattningar av övriga gästnätter. 2018 beräknades det bli knappt 11,3 miljoner övernattningar i länet. Det är en ökning med ungefär 300 000 gästnätter (+2,5%) jämfört med 2017.

Det görs stickprovs undersökning av SCB för att mäta gästnätter i fritidshus, boende hos släkt och vänner samt privat uthyrning. Dessa stickprov visar på en osäkerhet i mätningen. Trots detta så kan man tveklöst säga att under de senaste 10 åren har gästnätterna ökat. En stor del av gästnätterna är kopplade till länets större skidorter under vintern.

Figur 18-3 Kommersiella gästnätter 2018 i Jämtlands län

Diagram visar kommersiella gästnätter 2015 i Jämtlands län

Källa: Inkvarteringsstatistik, SCB

Av diagrammet ovan framgår att nära 80 % av de kommersiella gästnätterna i Jämtlands län är av svenskar. Så har det varit även bakåt i tiden. Minskningen av de kommersiella gästnätterna mellan 2017-2018 står dock de Svenska turisterna för. Gästnätter från utlandet till Jämtlands län har ökat något.

Norge är den i särklass största utlandsmarknaden, gällande antal kommersiella gästnätter.

Antalet gästnätter har alltså ökat på lång sikt men minskat under det senaste mätbara året utifrån det kommersiella måttet.

Antal bosatta

Tabell 18-4 Antalet folkbokförda i Jämtlands län 31 december 1990-2018

Tabell 7. Antal folkbokförda i Jämtlands län 31 december 1990‐2017

Källa: Befolkningsregistret, SCB.

Ett sätt att mäta om fler personer bosätter sig i länet är att titta på antalet folkbokförda.

I ovanstående tabell kan vi se att mellan 2017-2018 har befolkningen i Jämtlands län ökat med 474 personer. De inomregionala skillnaderna är dock stora.

Tabell 18-5 Antal flyttningar till och från Jämtlands län åren 2008, 2017 och 2018

Tabell 8. Antal flyttningar till och från Jämtlands län 2000‐2017

Källa: Befolkningsregistret, SCB.

Ovanstående tabell visar flyttningsöverskottet[4] till och från Jämtlands län. Det framkommer i tabellen att år 2018 var det ett flyttningsöverskott på 503 personer. Hela ökningen ligger hos invandringen (+862). Detta betyder att utan invandringen hade befolkningen i Jämtlands län minskat.

Det är även värt att observera att invandringsöverskottet har halverats mellan 2017 och 2018(-864 personer).

Kan vara bra att tänka på att de inomregionala skillnaderna är stora.

Till synes har Jämtlands län ett lågt flyttningsöverskott men jämför vi med andra län så finns det andra län som har ett lägre flyttningsöverskott 2018. Norrbottens län och Västernorrlands län har ett negativt flyttningsöverskott, samt ligger Gotland på en lägre nivå än Jämtlands län.

Närmare analys av befolkningsutvecklingen och flyttströmmar framkommer i avsnittet ”Demografiska möjligheter”.

Källhänvisning

Källhänvisning:

[1] Källa Inkvarteringsdata, SCB. Med kommersiella gästnätter avses där gästen betalt för boendet i hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser eller i förmedlade privata stugor och lägenheter.

[2] Det görs stickprovs undersökning av SCB för att mäta gästnätter i fritidshus, boende hos släkt och vänner samt privat uthyrning. Dessa stickprov visar på en osäkerhet i mätningen.

[3] Källa SCb. Mätpunkt sista december.

[4] Flyttningsöverskott är totala inflyttning minus totala utflyttning (hänsyn tas inte till födda minus döda).

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN