Läget i länet

Mål 21. Den ideella sektorn har stärkt sin roll i kulturlivet

Målet ”Den ideella sektorn har stärkt sin roll i kulturlivet” kan följas upp med hjälp av två indikatorer; ”Antal regionala projektbidrag till civilsamhällets aktörer för kulturprojekt, aktiviteter och arrangemang” samt ”Antal kulturarrangemang och deltagare inom studieförbunden”.

Projektbidragen är mindre stimulansmedel till förenings- och organisationslivet för att möjliggöra kulturaktiviteter och arrangemang på egna villkor i hela länet. Vi ser en minskning av antalet beviljade ansökningar men däremot en högre kvalitet på de ansökningar som beviljas stöd.

Antalet ansökningar är växande. Ett startstöd för professionella kulturskapare instiftades 2016.

Figuren nedan visar antalet regionala projektbidrag till civilsamhällets aktörer för kulturprojekt, aktiviteter och arrangemang.

Figur 29. Antal regionala projektbidrag till civilsamhällets aktörer för kulturprojekt, aktiviteter och arrangemang 2014 - 2017

Diagram visar antal regionala projektbidrag till civilsamhällets aktörer för kulturprojekt, aktiviteter och arrangemang 2014 och 2015

Källa: Region Jämtland Härjedalen

Antal kulturarrangemang och deltagare inom studieförbunden framgår av figurerna nedan.

Figur 30. Antal kulturprogram i Jämtlands län 2004 – 2016

Figur 30. Antal kulturprogram i Jämtlands län 2004‐2016

Källa: Region Jämtland Härjedalen

Studieförbunden är länets största genomförare av kulturarrangemang. De flesta föreningar samverkar oftast med något studieförbund som stöttar med föreningsutveckling och administration. Antalet kulturarrangemang inom studieförbunden har ökat kraftigt över tid, men ser nu ut att minska något i jämförelse med perioden 2012-2013. Här bör dock noteras att SISU inte är inkluderat i åren 2007-2013.

Länet ligger förhållandevis högt i ett nationellt perspektiv. På nationell nivå fortsätter studieförbundens kulturverksamhet att öka.

Figur 31. Antal deltagare i kulturprogram i Jämtlands län 2004- 2016

Antal deltagare i kulturprogram i Jämtlands län 2014- 2014

Källa: Region Jämtland Härjedalen

Även om antalet kulturprogram haft en sjunkande trend sedan 2012 har antalet deltagare i kulturprogram varit relativt stabilt men huvudsakligen ökande. År 2016 var antalet deltagare 331758.

Den viktigaste verksamheten inom studieförbunden är fortfarande cirkelverksamheten vilken inte redogörs för här.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN