Läget i länet

Mål 21. Den ideella sektorn har stärkt sin roll i kulturlivet

mål 21

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa

  1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
  2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
  3. Samt 5 - 10 årstrend.
    Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit (omöjligt att bedöma).Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.

Sammanfattning:

Antalet projektbidrag har varierat stabilt mellan 120-150 sedan 2014 med en topp 2016.

Samtidigt har antal kulturprogram i studieförbunden minskat sedan 2012 i länet, åren innan hade ökningen varit kraftigt. Däremot har antalet deltagare inom kulturprogrammen har varit relativt stabila över en längre tid, även om det finns en tydligt minskande trend efter 2014. År 2017 var antalet deltagare 298 667.

Antalet projektbidrag, kulturprogram och deltagare

Figur 21-1 Antalet regional projektbridrag till civilsamhällets aktörer för kulturprojekt och arrangemang

Diagram visar antal regionala projektbidrag till civilsamhällets aktörer för kulturprojekt, aktiviteter och arrangemang 2014 och 2015

Källa: Region Jämtland Härjedalen

Ovan framkommer totala antalet regionala projektbidrag till civilsamhällets aktörer för kulturprojekt och arrangemang, 2014-2018. Antalet regionala projektbidrag har varit relativt oförändrat.

Figur 21-2 Antal kulturprogram inom studieförbunden. Jämtlands län 2004-2017

Figur 30. Antal kulturprogram i Jämtlands län 2004‐2016

Källa: Region Jämtland Härjedalen

Ovanstående tidsserie visar antal kulturprogram[1] inom studieförbunden i Jämtlands län. Kulturprogram ska ge kulturupplevelser genom olika typer av kulturella aktiviteter.

Studieförbunden är länets största genomförare av kulturarrangemang. De flesta föreningar samverkar oftast med något studieförbund som stöttar med föreningsutveckling och administration.

Antalet kulturarrangemang inom studieförbunden har ökat på lång sikt men har haft en nedåtgående trend sedan 2013, efter att ha varit uppe i nästan 9500 kulturprogram 2012.

Figur 21-3 Antal deltagare i kulturprogram i Jämtlands län 2004- 2017

Antal deltagare i kulturprogram i Jämtlands län 2014- 2014

Källa: Region Jämtland Härjedalen

Ovanstående tidsserie visar antalet personer som deltagit i studieförbundens kulturprogram i Jämtlands län, 2004-2017. Även om antalet kulturprogram haft en sjunkande trend sedan 2012 har antalet deltagare i kulturprogram varit relativt stabilt. År 2017 var antalet deltagare 298 667. På nationell nivå så sker en marginell ökning av studieförbundens kulturverksamhet. Den viktigaste verksamheten inom studieförbunden är fortfarande cirkelverksamheten vilket inte redogörs för här.

Studieförbundet SISU är inte inkluderat i åren 2007-2013.

Källhänvisning:

[1] Kulturprogram ska ge kulturupplevelser genom föreläsning, sång/musik, dramatisk framställning, film/foto/bild, dans, utställning, litteratur, konst/konsthantverk eller tvärkulturell verksamhet som framförs inför eller tillsammans med deltagare. Det ska ha en sådan utformning att det bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke.Detta enligt Folkbildningsrådet.

Källhänvisning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN