Läget i länet

Mål 20. Fler personer är aktiva och skapande i kulturlivet, särskilt barn och unga

 

Målet ”Fler personer är aktiva och skapande i kulturlivet, särskilt barn och unga” kan följas upp genom indikatorn ”Antal deltagande och publik i aktiviteter, regionala kulturverksamheter”, se nedan;

Figur 27. Utbud av regionala kulturverksamheter för barn och unga år 2016

Diagram visar utbud av regionala kulturverksamheter för barn och unga år 2015

Källa: Region Jämtland Härjedalen

Vad gäller utbudet av regionala kulturverksamheter utgör aktiviteter för barn och unga 65% av det totala utbudet. Ungas andel är allra störst inom aktiviteter som ingår i kategorin föreställningar, konserter och film, medan ungas deltagande i övriga programaktiviteter utgör ungefär 50%.

Regionen redovisar årligen statistik över regionala aktiviteter och deltagare till Statens Kulturråd. I redovisningen ingår förutom regionens egna verksamheter, även Jamtli, Arkivet och Riksteaterns utbud. Estrad Norr scenkonst, har ett mål att minst 50 % av utbudet ska nå barn och unga, vilket ligger på jämn nivå över tid. Estrad Norr redovisar år 2017 504 föreställningar varav 61 % av utbudet till barn o unga samt 53 % av utbudet utanför Östersund.¹

Publik/deltagare som årligen nås totalt av den regionala kulturverksamheten inklusive besök på Jamtli ligger runt 370 000-400 000 personer/år.

En annan indikator för att följa upp målet om att ”Fler personer är aktiva och skapande i kulturlivet, särskilt barn och unga” är antalet deltagare i kommunala musikskolan, se nedan;

Figur 28. Antal deltagare i kommunala kulturskolan åren 2014, 2015 och 2016

Diagram visar antal deltagare i kommunala kulturskolan åren 2014 och 2015

Källa: Region Jämtland Härjedalen

Figuren visar antal deltagare i kommunala kulturskolan under åren 2014, 2015 och 2016 per kommun i Jämtlands län. Siffrorna bygger på redovisning från respektive kommun. En del kommuner har avgiftsfri kulturskola medan andra har avgiftsbelagd verksamhet. Verksamheten kan bedrivas både under skoltid och på fritid. Det kan variera mycket både mellan och inom kommuner avseende ämnen, ålder samt enskilda- och gruppaktiviteter. Bakom siffrorna kan det därför gömma sig en hel del variationer. Intressant kan även vara att se antal elever i kulturskolan som andel av antal barn i kommunen.

Ökningen i Strömsund har varit kraftig, likaså i Åre har antalet ökat under de tre åren. Minskande antal har redovisats i både Krokoms och Östersunds kommuner.

Antal elever i kö 2016 anges med grå staplar, och av dessa framgår att framför allt i Östersund och Åre kommuner står ett betydande antal elever i kö. Även i Krokom fanns det kö.

Källhänvisning
Källhänvisning

1. Redovisning av verksamheten totalt 2017 sammanställs i mars 2018

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN