Läget i länet

Mål 20. Fler personer är aktiva och skapande i kulturlivet, särskilt barn och unga

mål 20

Förklaring för ovan:
Färgen på bollen och pilen samt riktningen ska visa

  1. Hur Jämtlands län ligger till i förhållande till andra län och/eller riket.
  2. Om det skett en ökning, minskning eller är oförändrat i förhållande till föregående mätning/år.
  3. Samt 5 - 10 årstrend.
    Färgerna visar en bedömning om det är en bra eller dålig utveckling i förhållande till målet. Färgerna grön (bra) oförändrat/varken bra eller dåligt(gul) röd(dålig) vit (omöjligt att bedöma).Riktningen på pilarna visar på positiv, oförändrad eller negativ utveckling.Att konstatera är att riktningarna och färgerna till stor del grundar sig på tidigare valda indikatorer och underlag.


Sammanfattning:

Huruvida det är fler aktiva och skapande personer i kulturlivet jämfört med riket är svårt att avgöra.På ett års sikt har antalet kulturaktiviteter ökat i Jämtlands län, främst för unga. På lång sikt har det kulturaktiviteterna varit på ungefär på samma nivå eller mer.

Regionen redovisar årligen statistik över regionala aktiviteter och deltagare till Statens Kulturråd. I dessa aktiviteter ingår förutom Regionens egna verksamheter, även Jamtli, Arkivet och Riksteatern J/Hs utbud.

Estrad Norr scenkonst och Riksteatern har ett mål att minst 50% av utbudet ska nå barn och unga. 2018 redovisas 73% av föreställningsutbudet till barn o unga samt 60% av utbudet utanför Östersund. Ungas deltagande i övriga programaktiviteter utgör ca 45%. Statistiken ligger på en jämn nivå över tid med en viss ökning under 2018.

Den stora ökningen av programaktiviteter förklaras framför allt med Nationalmuseum Jamtlis invigning samt omfattande programaktivitetet.

Kommunernas och civilsamhällets egna aktiviteter är ej medräknade. Publik/deltagare som årligen nås totalt av den regionala kulturverksamheten inklusive besök på Jamtli ligger i snitt på 375 000 personer/år.

Utbudet av regionala kulturverksamheter

Figur 20-1 Utbud av regionala kulturverksamheter. 2018

Diagram visar utbud av regionala kulturverksamheter för barn och unga år 2015

Källa: Region Jämtland Härjedalen

I ovanstående diagram ser vi utbud av kulturverksamhet uppdelat på typ av kulturverksamhet 2018, samt hur många som riktar sig till barn och unga respektive det totala utbudet.

Det syns att länets utbud av föreställningar/konserter och film till stor del har ett utbud som passar (riktar sig till) barn och unga. Gällande övriga programaktiviteter[1] är utbudet till barn och unga av totala antalet aktiviteter inte lika högt som vid föreställningar/konserter och film. Detta beror främst på att Jamtlis aktiviteter riktar sig till en bredare målgrupp, och därmed många som är utanför begreppet barn och unga.

Figur 20-2 Utbudet av föreställningar/konserter och film. 2014-2018

Diagram visar antal deltagare i kommunala kulturskolan åren 2014 och 2015

Källa: Region Jämtland Härjedalen

Ovanstående diagram visar på utveckling av antalet föreställningar/konserter för barm och unga samt totala utbudet av antalet föreställningar /konserter i länet 2014-2018.

Under åren 2015-2017 märks en viss tillbakagång vilket kan förklaras med att Estrad Norr la vikt vid större produktioner och konserter. Det har skett en ökning i antal föreställningar/konserter/film både för barn och unga samt för hela länet de senaste två åren. Största ökningen har dock skett för barn och unga mellan 2017-2018. Av det totala utbudet av föreställningar/konserter och filmer i länet 2018 var hela 73 procent riktade till barn och unga.

Figur 20-3 Utbudet av övriga programaktiviteter. 2014-2018

Utbudet av övriga programaktiviteter. 2014-2018

Källa: Region Jämtland Härjedalen

Ovanstående diagram visar utvecklingen av övriga programaktiviteter 2014-2018 för barn och unga jämfört med totala utbudet.

Här ser vi se att det har skett en tydlig ökning under sista mätbara året, 2017-2018. Ökningen är något högre i totala antalet programaktiviteter och inte bara riktade till barn och unga.
45 procent av utbudet av övriga programaktiviteter riktade sig till barn och unga år 2018.

Figur 20-4 Antalet elever i den kommunala kulturskolan, 2014-2018. Kommunuppdelat

Antalet elever i den kommunala kulturskolan, 2014-2018. Kommunuppdelat

Källa: Region Jämtland Härjedalen

Ovan ser vi antalet elever i den kommunala kulturskolan, 2014-2018, uppdelat på Jämtlands läns kommuner.
Siffrorna mellan 2014 och 2016 bygger på redovisning från respektive kommun. Kommunerna kan ha olika förutsättningar och regler vilket gör det svårt att jämföra kommunerna emellan.

Från och med 2017 är siffrorna inhämtade från det nybildade Kulturskolecentrum på Kulturrådet vilket gör det mer jämförbart. Härjedalen har inte redovisat några uppgifter.

Ökningen av elevplatser över tid har varit kraftigast i Berg och Ragunda. Minskande antal har framför allt redovisats i Åre och Strömsunds kommuner. Noteras bör att de allra flesta kommuner även redovisar deltagartillfällen i övrig verksamhet och projekt. Redovisningen till Kulturrådet innehåller inga uppgifter om elever i kö.

56% av eleverna i Kulturskolan är flickor och de vanligast förekommande ämnena är musik och dans. Strömsund utmärker sig genom att genom att ha relativt många elever inom foto medan Åre redovisar en stor del inom dans.

Källhänvisning
Källhänvisning

[1] Exempel på aktiviteter är pedagogiska program och visningar, föreläsningar, seminarier, kurser, workshops, stadsvandringar, uppsökande verksamhet, konsultationer m.m.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN